/
/

Educational Risks and Interventions for Children in Foster Care

Kunskapsöversikten bedömer resultat av vetenskapliga studier om fosterbarn och deras skolgång. Bakgrunden till översikten är kunskapen om att barn som är eller har varit placerade i fosterhem har sämre utbildningsresultat. Författarna har valt att undersöka resultaten av olika program som använts för att förbättra fosterbarnens resultat.

Sammanfattning

Artikeln är en kunskapsöversikt som sammanställer och bedömer resultat av vetenskapliga studier som berör fosterbarn och deras skola/utbildning. Bakgrunden till översikten är främst erfarenheten att barn som är eller har varit placerade i fosterhem har sämre utbildningsresultat jämfört med barn som växer upp med sina föräldrar. Författarna har valt att undersöka resultaten av olika program som använts för att förbättra fosterbarns utbildningsresultat.

Författarna har studerat utvärderingar av tre olika typer av program vars syfte är att förbättra utfallet av fosterbarns skolgång. Det första programmet kallas Foster Youth Services (FYS) och är ett program som syftar till att stödja fosterbarnen i deras skolgång från förskola till gymnasium. Det andra programmet som kallas Independent Living Programs (ILP) har ett bredare syfte och försöker även att hjälpa fosterbarn till oberoende och självförsörjning efter tiden som fosterbarn. Den tredje gruppen av program är två så kallade Experiential Learning Programs (ELP) som är mer erfarenhetsbaserade till sin inriktning. Det ena är inriktat på fosterbarns skolgång (ELITE) och det andra (WWP) kan ses som ett komplement till ett större serviceprogram.

Författarna menar att man måste genomföra fler utvärderingar av dessa program för att nå säkrare resultat om deras effekter för fosterbarns utbildning. Detta är mest påtagligt för FYS-programmet som innehåller flera typer av interventioner från förskola till gymnasium. Trots att programmet funnits i 30 år har det inte genomgått någon rigorös utvärdering. ILP-programmet har författarna bedömt som lovande för äldre ungdomar när de förbereder sig för ett liv på egen hand. Framtida utveckling och utvärdering av programmet borde fokusera mer på utbildningsresultat, speciellt på betygsnivåer. Slutligen är utvecklingen av innovativa program som ELITE och WWP lovande och värda en fortsatt utveckling vars prövning bör följas av utvärdering som en integrerad del av utvecklingsarbetet.

Författarna konstaterar att de dåliga utbildningsresultaten för fosterbarn ofta inte skiljer sig från utbildningsresultaten från barn med liknande bakgrund som lever med sina föräldrar. Många av dessa ungdomar är dåligt förbereda och ofta belastade med olika typer av problem som i sin tur påverkar möjligheten till inlärning. Här påpekar författarna vikten av att fokusera på själva inlärningsprocessen i skolarbetet. Artikeln ger i detta sammanhang några nyckelstrategier för att ge mindre förberedda elever bättre möjligheter att förbättra sina skolresultat.

I artikeln ges också förslag på insatser för skola, socialtjänst och fosterfamiljer och på vilka olika roller, mål och aktiviteter dessa aktörer bör ha och genomföra. Dessa aktiviteter bör dock samordnas mellan de olika aktörerna för att bättre kunna hjälpa fosterbarn och före detta fosterbarn att nå goda akademiska resultat.

Författarna menar också att stödet till fosterbarn måste vara långsiktigt. Det kan ta många år för ett fosterbarn att komma över tidiga problem och även om de har en stabil fosterfamiljesituation så kanske de aldrig hinner ikapp andra barn som vuxit upp under mer stabila förhållanden. Många fosterbarn kan dock få en bättre utbildningssituation om de får ett mer långsiktigt stöd som de kan förlita sig på även långt efter det att de blivit myndiga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-110-9
ISBN: 91-7201-926-3
Format: POD
Antal sidor: 43
Språk: Engelska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 30 00