/
/

Samtal med barn i socialtjänsten

Kunskapsöversikten tar upp olika syften med samtal med barn, förutsättningar och eventuella konsekvenser av sådana samtal. Vidare behandlas praktiska frågor kring samtalen, samtalens struktur, vägar att skapa kontakt och att inspirera barnet att berätta om sin tillvaro och sina tankar.

Var med och utveckla vårt kunskapsstöd för samtal med barn

Socialstyrelsen planerar att utveckla kunskapsstödet om samtal med barn. Vi är intresserade av synpunkter på den nuvarande boken Samtal med barn i socialtjänsten, men också av idéer om ett nytt och utvecklat kunskapsstöd. Observera att idéerna inte bara behöver gälla socialtjänstens samtal med barn. Om du är intresserad av att vara med och påverka resultatet får du gärna besvara frågorna nedan:

  • På vilket sätt är boken användbar idag? Vad i den nuvarande boken är viktigt att behålla?
  • Vad är det som saknas? Ser du några brister med den nuvarande boken?
  • Vad tycker du mer är viktigt om vi ska utveckla kunskapsstödet för samtal med barn?
  • I vilka situationer ser du att du skulle vilja använda kunskapsstödet? Hur vill du att materialet utformas?

Vi vill gärna ha möjlighet att ställa kompletterande frågor till dig. Svaren tas emot av thomas.jonsland@socialstyrelsen.se

Sammanfattning

Många av socialtjänstens insatser berör barn. I svensk lagstiftning betonas barnets rätt att höras och att hänsyn ska tas till barnets vilja. Men barnets egen syn kommer inte alltid fram i socialtjänstens arbete. De skäl som uppges är att det är svårt att samtala med barn, att socialsekreterare är rädda för att skada och att de är osäkra på hur de ska tolka det barnet säger.

Barnets unika kunskap om sin egen verklighet är en viktig utgångspunkt i alla beslut som rör barn. Ett barn har också rätt att få information och vara delaktigt när det fattas beslut som rör barnet.

Barnets bästa ska vara vägledande och barnets egen syn ska beaktas. Det lägger ett stort ansvar på socialtjänsten. Det handlar om att bedöma och avväga vad som på kort och lång sikt är barnets bästa. Vid en konflikt ska man sätta barnets bästa före föräldrarnas. Men samtidigt måste man ta hänsyn till att barnet har starka band till sin familj.

Att samtala med barn kräver särskild kompetens och erfarenhet. Samtalen måste lyhört och flexibelt anpassas till varje barn och situation. Samtalen ska på ett adekvat sätt ge barnet den information det behöver och följsamt låta det självt berätta hur det har det.

Grundläggande frågor är vad som är det huvudsakliga syftet med samtalet, var det ska äga rum, om det ska ske enskilt eller tillsammans med någon närstående, vilka metoder och hjälpmedel situationen och frågeställningen kräver, hur samtalet ska användas och hur kontakten med barnet ska följas upp.

Syftet med kunskapsöversikten är att inspirera, ge underlag till egna reflektioner och diskussioner i arbetslaget samt en del praktiska råd.

Olika syften och sammanhang ger olika förutsättningar och olika slags samtal, med delvis varierande metoder. Oavsett villkoren i övrigt ska samtal med barn ge röst åt barnen, göra dem delaktiga, informera, synliggöra och stärka dem. Barnet måste också få veta vad samtalet ska syfta till och hur det som barnet berättar kan komma att användas.

Kunskapsöversikten tar upp olika syften med samtal med barn, förutsättningar och eventuella konsekvenser av sådana samtal. Vidare behandlas praktiska frågor kring samtalen, samtalens struktur, vägar att skapa kontakt och att inspirera barnet att berätta om sin tillvaro och sina tankar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-110-8
Format: PDF
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Thomas Jonsland
075-247 30 75