/
/

Investera nu! - Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg

I rapporten redovisas en rad myndigheters förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer.

Sammanfattning

Regeringen lämnade i juli 2002 ett uppdrag till nio myndigheter att utarbeta en plan för kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. I denna rapport redovisas uppdraget.

Myndigheterna föreslår att tio mål och tio åtgärder läggs fast i en tioårig handlingsplan som skall stödja investeringar i bättre arbetsmiljö och kompetens.

Följande mål föreslås:

I. Antalet medarbetare per första linjens chef skall begränsas.

II. All personal skall minst ha grundläggande yrkeskompetens.

III. Andelen personal som har eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning skall öka.

IV. Antalet arbetsskador skall minska.

V. Den genomsnittliga åldern för avgång med pension skall öka.

VI. Gällande nationella ohälsomål om en halvering av sjukfrånvaron till 2008 skall uppnås även för personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.

VII. Andelen omvårdnadspersonal med heltidsanställning tills vidare skall öka.

VIII. Förekomsten av timavlönad personal skall minska.

IX. En ökad andel personal i befattningar som kräver högskolekompetens skall ha utomnordisk invandrarbakgrund.

X. En större andel av den tillsvidareanställda personalen skall vara män.

Följande åtgärder föreslås:

1. Bättre stöd till chefer.

2. Högre kompetens och bättre utvecklingsmöjligheter.

3. Ett utvecklat omvårdnadsprogram.

4. Utökat vuxenlärande – ett omsorgslyft.

5. Anpassad högre utbildning och forskning.

6. Bättre arbetsmiljöarbete.

7. Förbättrade rekryteringsvägar.

8. Ökad anställningstrygghet och heltidsanställning.

9. Bättre introduktion för flyktingar och invandrare.

10. Fler män i vård och omsorg.

Under dessa övergripande åtgärder läggs 61 konkreta förslag fram om vad staten bör göra för att förbättra förutsättningarna för kommunernas och berörda företags kompetensförsörjning.

Omsorgslyftets genomförande bör stödjas av ett särskilt processtöd. Planen bör fortlöpande följas upp och åtgärderna omprövas med hänsyn till utvecklingen. En utvärdering av planen bör genomföras efter fem år.

De förslag som läggs fram är dels sådana som myndigheterna själva kommer att genomföra, dels sådana som kräver riksdagens ställningstagande.

Uppdraget

Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Integrationsverket, Högskoleverket, Migrationsverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Riksförsäkringsverket, Skolverket samt Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Även Centrala studiestödsnämnden har deltagit i arbetet.

Syftet med planen är att skapa bättre förutsättningar för kommunernas, och berörda företags, kompetensförsörjning.

Myndigheternas arbete

Myndigheterna har gjort en omfattande kunskapsinsamling samt några egna undersökningar. Med stöd av de uppgifter som kommit fram har förutsättningarna för kompetensförsörjningen fram till 2015 och med utblick mot 2030 beskrivits i rapporterna Kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, del I och II.

Myndigheterna har samrått med företrädare för fackliga organisationer, brukarorganisationer samt arbetsgivare.

Arbetet har letts av myndigheternas generaldirektörer.

Förutsättningarna för kompetensförsörjningen

Drygt 360 000 personer, motsvarande 8 procent av arbetskraften, arbetar i den verksamhet som uppdraget gäller. Kostnaderna för verksamheten uppgick 2002 till 104,3 miljarder kronor eller 4,5 procent av BNP.

Den formella utbildningsnivån bland personalen inom området är låg. Fyra av tio av omvårdnadspersonalen saknar formell yrkesutbildning för sitt arbete. Anställningsvillkor och arbetsmiljö är inte bra nog för att attrahera tillräckligt antal yrkeskompetenta personer. Sjukfrånvaron liksom antalet arbetsskador ligger på en relativt hög nivå.

Kompetensförsörjningen framöver präglas av den generationsväxling som innebär att många anställda avgår med pension, och därför behöver ett stort antal yrkeskompetenta personer rekryteras.

Tillgången till personal med omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå motsvarar inte på långt när förväntad efterfrågan. Även dimensionering och inriktning på vård- och omsorgsutbildningar vid universitet och högskolor behöver ses över.

En stor andel av personalen anser att arbete inom vård och omsorg är meningsfullt. Många yngre kvinnor är också intresserade av utbildning och arbete inom området. Männens intresse är däremot begränsat. För att tillräckligt många personer med rätt kompetens skall söka sig till vård och omsorg krävs att verksamhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö blir mer attraktiva.

Vilka förändringar krävs?

Utöver mål och åtgärder i handlingsplanen lyfter myndigheterna fram behoven av dels generella statliga åtgärder, dels kommunalt förbättringsarbete.

Generella statliga åtgärder

Den samhällsekonomiska utvecklingen är den främsta bestämningsfaktorn för kompetensförsörjningen. Ett högt arbetskraftsdeltagande och god ekonomisk tillväxt krävs för att ge ett tillräckligt kommunalekonomiskt utrymme, så att vård och omsorg av god kvalitet skall kunna bedrivas. Myndigheterna lägger fram följande generella förslag.

Kommuners och företags möjligheter att rekrytera och behålla personal försvåras av konjunktursvängningarnas effekter på kommunernas inkomster.

Mot denna bakgrund är det angeläget att det balanskrav som nu gäller för kommunerna omformuleras så att det avser en period om flera år, istäl-let för ett år. Detta övervägs också i Riksdagen, när detta skrivs.

Skillnaderna mellan länen i fråga om demografisk utveckling och därmed förutsättningar för kompetensförsörjningen är stora.

Tilltagande regionala obalanser understryker vikten av bättre yrkesmäs-sig och geografisk rörlighet. Det är också viktigt att de regionala aktörerna tillsammans analyserar förutsättningarna i länet och att de statliga åtgärderna anpassas till varje läns specifika förutsättningar.

Såväl innehållet i vård- och omsorgsarbetet som formerna för att bedriva detta är beroende av att det offentliga ansvaret är klargjort och avstämt mot tillgängliga ekonomiska resurser.

Det offentliga åtagandet bör därför klargöras så att ökad tydlighet uppnås beträffande vilka insatser och vilken kvalitet i dessa som det offentliga skall svara för.

Möjligheterna att tillgodose befolkningens behov av vård och omsorg beror på vilka ekonomiska resurser som står till buds. Mot bakgrund av senare års läge i kompetensförsörjningen samt de demografiska framtidsutsikterna finns det skäl till oro ifråga om finansieringen av framtidens vård och omsorg.

En översyn av den långsiktiga finansieringen av vård och omsorg om äldre är mot denna bakgrund ett viktigt inslag för att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning.

Det är viktigt att vård- och omsorgslagstiftningen ger tydliga förutsättningar för personalens arbete. I dag finns vissa samordningsproblem som är relaterade till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt till annan lagstiftning med anknytning till dessa lagar.

Mot denna bakgrund bör en kartläggning genomföras för att inventera de problem från kompetensförsörjningssynpunkt som kan finnas vid tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt annan lagstiftning. Socialstyrelsen har för avsikt att hos regeringen aktualisera eventuella behov av förändringar i lagstiftningen som framkommer i kartläggningen.

Kommunala åtgärder

Kommunerna har flertalet medel för att få till stånd de förändringar som krävs för att klara kompetensförsörjningen och ytterst avgörs möjligheterna på varje enskild arbetsplats.

Den goda arbetsplatsen karaktäriseras av en tydlig verksamhetsidé som är förankrad bland personalen. All personal bör ges möjlighet till heltidsanställning tills vidare. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör arbets-miljön förbättras. Cheferna bör ges rimliga uppdrag, yrkesarbete inom omr

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-103-10
ISBN: 91-7201-877-1
Format: Bok
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 110 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre