/
/

Barn och unga - Insatser år 2000

Sammanfattning

I den officiella statistiken över barn och unga som berörs av socialtjänstens insatser redovisas, från och med statistikaret 1998, både uppgifter om heldygnsinsatser baserade på individdata och individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser baserade på mängddata.

Heldygnsinsatserna omfattar:

 • Vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • vård enligt LVU
Öppenvårdsinsatserna omfattar:
 • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
 • Personligt stöd enligt SoL
 • Kontaktperson/-familj enligt SoL
 • Kontaktperson och behandling enligt LVU.
Barn och ungdomar som får insatser p g a funktionshinder ingar ej i denna statistik.

Det finns vissa brister i statistikens kvalitet. Omfattningen av dessa är till stora delar okänd, vilket gör det svart att bedöma resultatens tillförlitlighet. Denna osäkerhet i tillförlitlighet påverkar även eventuella slutsatser som enbart grundar sig på resultat av denna statistik.

Heldygnsinsatser
Fyra mått på barn och unga med insatser

I statistiken redovisas fyra olika mått på barn med insatser:

 • Nytillkomna barn och unga 2000. Nytillkomna är de barn och unga för vilka en eller flera insatser påbörjades under 2000 och som inte var föremal för någon av de redovisade heldygnsinsatserna under de fem år som föregick 2000. Cirka 4 000 barn och unga var nytillkomna 2000, vilket är i stort sett lika många som året innan.
 • Barn och unga för vilka en eller flera insatser påbörjades under 2000. Med påbörjad insats 2000 menas här att insats inleddes någon gang fr o m 1 januari t m 31 december detta år oberoende av när beslutet om insats fattades. Under 2000 påbörjade ungefär 6 000 barn och unga insatser enligt SoL och/eller LVU. Jämfört med 1999 är antalet oförändrat.
 • Barn och unga med en pågående insats den 1 november 2000. Här ingår barn och unga med insats just denna dag. Den 1 november 2000 var knappt 14 000 barn och unga föremål för heldygnsinsatser, vilket var cirka 500 fler än 1 november året innan.
 • Barn och unga som varit föremål för en eller flera insatser någon gång under 2000. Här ingår barn och unga som någon gång under 2000 berörts av en eller flera insatser oavsett vilket år dessa insatser påbörjades. Ungefär 18 000 barn och unga var någon gång under 2000 placerade enligt SoL och/eller LVU, jämfört med 17 500 under 1999.

Barn och unga med olika insatser
Vård enligt SoL

Enligt samtliga mått var vård enligt SoL den insatstyp som flest barn berördes av 2000. Av de knappt 14 000 barn och unga som var föremål för insats den 1 november hade drygt 9 500 vård med stöd av SoL.

Vård enligt LVU

Cirka 4 000 barn och unga fick vård enligt LVU den 1 november 2000. Av dessa fick närmare tre fjärdedelar vård på grund av brister i hemmiljön och en fjärdedel fick vård på grund av eget beteende.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Under 2000 blev knappt 1 500 barn och unga någon gång omedelbart omhändertagna med stöd av LVU. Lika många blev omhändertagna på grund av brister i hemmiljön som eget beteende.

Barn och unga med olika placeringar

Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med vårdinsats den 1 november 2000. Tre fjärdedelar av de SoL-vårdade och två tredjedelar av de LVU-vårdade barnen var familjehemsplacerade den dagen.

Hem med särskild tillsyn enligt LVU, s k 12 §-hem, var betydligt vanligare bland de barn och unga som var omedelbart omhändertagna enligt LVU än för dem som hade någon form av vårdinsats. Av de omedelbart omhändertagna den 1 november 2000 var 3 av 10 placerade på hem med särskild tillsyn jämfört med 1 av 10 av de LVU-vårdade och 1 procent av de barn och unga som vårdades enligt SoL.

Pojkar och flickor

På övergripånde nivå var inte skillnaderna så stora mellan pojkar och flickor när det gäller heldygnsinsatser. Totalt sett var pojkarna enligt samtliga fyra mått något fler, cirka 53 procent av barnen var pojkar och 47 procent flickor.

Större skillnader mellan könen fanns dock när det gäller LVU-insatser, och då särskilt bland de äldre ungdomarna. Av samtliga barn och unga med LVU-vård någon gång under 2000 var 56 procent pojkar och av ungdomarna 18 år och uppåt, som fick vård enligt LVU någon gång under året, var 67 procent pojkar.

Öppenvårdsinsatser
Barn och unga med beslut om insats den 1 november 2000

Ungefär 28 000 barn och unga, motsvarande 12 per 1 000 i befolkningen, hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2000, vilket är knappt 1 500 fler än de kommunerna rapporterade för 1999. Av dessa 28 000 var de flesta barn i åldern 0–12 år, men i relation till befolkningsstorlek var öppenvårdsinsatser vanligast bland 13–17-åringarna. I denna åldersgrupp hade 16 barn per 1 000 beslut om öppenvård den 1 november jämfört med 11 per 1 000 barn 0–12 år.

Barn och unga med olika insatser

Av de tre SoL-insatserna var kontaktperson/-familj den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av 2000. Cirka 22 000 barn och unga fick sådan insats någon gång under året. Ungefär 19 000 barn och unga fick behovsprövat personligt stöd och cirka 4 500 ingick någon gång under 2000 i strukturerade öppenvårdsprogram.

Bland de yngre barnen, 0–12 år, var kontaktperson/-familj vanligast, medan de äldre ungdomarna, 18–20 år, i större utsträckning fick personligt stöd.

Pojkar och flickor

Av de barn och unga som fick kontaktperson och de som fick personligt stöd någon gång under 2000 var cirka 55 procent pojkar och 45 procent flickor. Andelen pojkar som hade insatsen strukturerade öppenvårdsprogram var 60 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-44-8
ISBN: 91-7201-549-7
Format: POD
Antal sidor: 120
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj