/
/

Amning av barn födda 1999

Denna publikation presenterar statistik över amning av barn födda 1999. Statistiken ingår sedan 1993 i Sveriges officiella statistik och ger en bild av amningsvanorna i landet.

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initia-tive, BFHI), som startades på initiativ från Unicef och som drivits framgångsrikt i Sverige, initialt på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

Sverige ligger för närvarande troligen högst bland i-länderna i fråga om amningsfrekvens, särskilt i åldersgruppen 6 månader där nivån för barn födda 1999 uppgick till 73 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-42-9
ISBN: 91-7201-579-9
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00