/
/

Assisterad befruktning 1998

Sammanfattning

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att sammanföra spermier och ägg i syfte att hjälpa ett infertilt par att få barn. Den vanligaste metoden har hittills varit provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF) men även andra metoder förekommer. I de fall mannen kostaterats vara helt steril kan givarinsemination (spermier från en donator) vara en tänkbar behandlingsform.

Under perioden 1991–1993 förbättrades behandlingsresultaten gällande IVF successivt. Därefter har de legat relativt oförändrade. Detta beror sannolikt på en övergång från att tidigare i regel ha överfört högst 3 ägg till att senare överföra högst 2 ägg vid varje behandlingstillfälle.

Gällande IVF har under perioden 1991–1998

  • antalet fullbordade behandlingar med överförande av färska befruktade ägg ökat från ca 2 700 till 5 900 per år
  • antalet överföranden av övertaliga frysta/tinade befruktade ägg har ökat från ca 250 till 1 300 per år (1997) men därefter minskat till ca 1 100 för år 1998.
  • antalet inträffade graviditeter ökat från ca 750 till drygt 2 200 per år
  • var femte graviditet lett till missfall före 20 fullbordade graviditetsveckor
  • en minskning skett av utomkvedshavandeskapsfrekvensen från ca 5 till ca 2 procent
  • flerbördsfrekvensen vid förlossning sänkts från 32 till 24 procent fram till 1994 och därefter legat omkring 23–24 procent
  • antalet levande födda barn efter samtliga behandlingar ökat från 712 till 2 137 per år
  • andelen kvinnor som fått barn ökat från 17 till 26 procent per återförande av färska befruktade ägg, medan samma resultat efter återförande av frysta/tinade ägg har legat omkring 15–17 procent.

Verksamheten gällande givarinseminationer är betydligt mindre omfattande. Under perioden 1989–1998 har mellan ca 500 och 1 000 inseminationer genomförts per år vilket har resulterat i att det fötts mellan 26 och ca 90 barn per år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-42-3
ISBN: 91-7201-527-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00