/
/

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över målgrupperna vuxna missbrukare av alkohol och andra droger samt övriga vuxna inom individ- och familjeomsorgen som under år 1999 tagit del av socialtjänstens individuellt behovsprövade insatser. Med övriga vuxna avses personer med sociala eller psykiska problem som ej är relaterade till missbruk. Socialstyrelsen utarbetade en ny statistikstruktur för socialtjänsten som gäller fr.o.m. 1998. Uppgifterna för 1999 samlas alltså in för andra gången. I denna statistikstruktur ingår bistånd som avser boende, individuellt behovsprövad öppenvård, frivillig institutionsvård och familjehemsvård för de båda målgrupperna. Dessutom ingår tvångsvård på institution enligt LVM för vuxna personer med missbruksrelaterade problem. Tidigare ingick endast insatser inom institutionsvård för vuxna missbrukare i denna statistik. Uppgifterna inhämtades då från vårdinstitutionerna och länsrätterna, men rapporteras nu från kommunerna, samt från Statens Institutionsstyrelse och länsrätterna.

Missbrukarvård

Av de personer som den 1 november 1999 var missbrukare av alkohol, narkotika, läkemedel och/eller lösningsmedel hade cirka 80 procent insatser inom den öppna vården. Närmare bestämt fördelade sig antalet personer enligt följande: Bistånd som avser boende 5 500 (28%), individuellt behovsprövad öppenvård 10 400 (53%), frivillig institutionsvård (SoL) 3 200 (16%) frivillig familjehemsvård 300 (2%) och tvångsvård på institution (LVM) 260 (2%). En och samma person kunde erhålla flera olika typer av vård samtidigt varför totalsumman (ca 20 000) är högre än det faktiska antalet individer som erhöll vård/behandling från socialtjänsten.

Antalet tvångsvårdade på institution den 1 november 1999 hade jämfört med 31 december 1997 minskat med en sjättedel från 304 till 257. Bland samtliga personer med insatser den 1 november 1999 var 28% kvinnor. Inom öppenvården var motsvarande andel lika stor och inom institutionsvården något mindre. Andelen kvinnor bland tvångsvårdade enligt LVM var 32%. Av samtliga tvångsvårdade den 1 november 1999 uppgavs enbart alkohol som missbruksmedel för 42 procent av de vårdade och enbart narkotika för 38 procent. Missbruk av alkohol i kombination med narkotika förekom hos den resterande andelen (20%) av de vårdade.

Vård av övriga vuxna
Den 1 november 1999 fick ungefär 4 800 (36%) personer bistånd som avsåg boende, drygt 7 300 (55%) fick öppenvård, knappt 1 200 (9%) vistades frivilligt på institution och drygt 130 (1%) i familjehem. En och samma person kunde erhålla flera olika typer av vård samtidigt varför totalsumman är högre än det faktiska antalet individer som erhöll vård/behandling från socialtjänsten.

Totalt var det ungefär lika många män som kvinnor som vårdades den 1 november. Inom öppenvården var andelen kvinnor något större än andelen män och inom den frivilliga institutionsvården rådde det motsatta förhållandet. Inom alla vårdformer var personer i åldersintervallet 25–49 år i majoritet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-44-6
ISBN: 91-7201-452-0
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00