SOSFS 2000:6 Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas vid särskilda förordnanden att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare inom landstingens hälso- och sjukvård. Med landsting avses i dessa föreskrifter även kommun som inte ingår i landsting.

Bemyndigande för landsting

2 § En sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får i följande fall anställa läkare som inte har svensk legitimation.

  1. Den som avlagt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land eller av Socialstyrelsen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor för legitimation får anställas som läkare för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsförordnande.
  2. Den som genomgått utländsk utbildning och enligt ett särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring under sex månader får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning.
  3. Den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.
    Anställning av medicine studerande i primärvården får inte förekomma. Vad som avses med primärvård framgår av 5 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Övriga bestämmelser

3 § Dessa föreskrifter innebär inte något undantag från bestämmelserna i 13 § förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. Ett vikariatsförordnande som omfattar minst sex månader skall alltså tillsättas i samma ordning som en anställning tills vidare.

4 § För övriga läkare som inte har legitimation krävs för anställning med vikariatsförordnande Socialstyrelsens särskilda förordnande att utöva läkaryrket. Det är landstinget som inger ansökan om ett särskilt förordnande till Socialstyrelsen.
En enskild person kan inte ansöka om ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket.

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:23) Bemyndigande att förordna icke legitimerade läkare på vissa läkartjänster m.m.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 2000:6

Publiceringsår: 2000
Artikelnummer: 2000-10-6
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr