/
/

Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996–97 – KAMEDO-rapport 70

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Social-styrelsens enhet för krisbered-skap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

Den 23 januari 1997 inträffade en brand i en kemikaliefabrik i staden Memmingen i Tyskland. Byggnaden som brandhärjades inrymde två kemikalieindustrier samt ett outhyrt lager. Räddningstjänstens brandbegränsning kunde rädda en av industrierna medan den resterande byggnaden blev totalförstörd. Företagen innehade omfattande mängder med brandfarliga och giftiga kemikalier som kontaminerade släckvattnet samt gav upphov till giftiga brandgaser.

Släckvattnet blev starkt basiskt och spred sig till marken, till dagvatten och avlopp. Några skador till följd av denna spridning har inte konstaterats. En utredning skall undersöka vilka miljöeffekter branden fått men något resultat är dock inte känt vid utfärdandet av denna rapport.

Memmingens invånare informerades i radio och via högtalarbilar om att hålla sig inomhus samt att stänga dörrar och fönster.

Vid branden fick fyra brandmän frätskador av det kontaminerade släckvattnet och nio brand- och polismän fick hosta, bröstsmärtor och sveda i halsen efter exponering av brandgaser. Cirka 250 personer undersöktes av läkare och fick profylaktisk behandling med cortisoninhalationer men merparten av de undersökta var räddningspersonal som hade beordrats att genomgå en undersökning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1998
Artikelnummer: 1998-3-14
ISBN: 91-7201-283-8
Format: Bok
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 113 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter