/
/

Ebola-epidemin i Zaire 1995 – KAMEDO-rapport 69

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Sammanfattning

Den 10 maj 1995 nåddes Världshälsoorganisationen (WHO) av rapporter från Zaire om att en epidemi av hemorragisk feber (blödarfeber) brutit ut i staden Kikwit femtio mil från huvudstaden. Uppgifterna om epidemins omfattning var till en början ofullständiga och motsägelsefulla.

Prover skickades till USA där man snabbt kunde konstatera att epi¬demin or-sakades av Ebolavirus, känt från tidigare epidemier i samma del av Afrika på 1970-talet. Sjukdomen är fruktad på grund av sin höga dödlighet. Smittvägarna är delvis okända men vad man säkert vet är att direkt kontakt med blod innebär en stor smittrisk.

Flera internationella organisationer var snabbt på plats för att hjälpa den loka-la hälsovårdsmyndigheterna att bekämpa epidemin. Dessa organisationer kunde under WHO's ledning etablera ett välfungerande sam¬arbete med de lokala myndigheterna. En intensiv epidemiologisk kartläggning genomfördes och man kunde snabbt uppskatta epidemins omfattning och utbredning. Smittspridningen hade av allt att döma börjat redan i januari 1995 och sedan pågått i liten omfattning runt staden Kikwit. I april opererades en smittad patient på Kikwit General Hospital och detta utgjorde starten på en explosiv spridning inom sjukhuset där ett stort antal medpatienter smittades och där ungefär 50 ur personalen också smittades och avled i Ebolafeber. Det var först i samband med utbrottet på sjukhuset som hälsomyndigheterna uppmärksammades på att en allvarlig epidemi pågick. När epidemin upphörde i juli 1995 hade man konstaterat 316 fall varav 245 avlidit (78 procent). Trots den ganska massiva insatsen från olika hjälporganisationer lyckades man aldrig bedriva någon egentlig sjukvård för de Ebolasjuka.

De flesta länder har anledning att se över sin beredskap när det gäller hur man hanterar en epidemi av denna typ. Ett bättre övervaknings- och rapporte-ringssystem för länder där blödarfebervirus förekommer är angeläget. En beredskapsplan för hur hjälpinsatserna ska bedrivas för att vara både rimligt säkra och effektiva måste utarbetas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1997
Artikelnummer: 1997-3-20
ISBN: 91-7201-206-4
Format: Broschyr
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 77 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Kamedo-rapporter