/
/

The Dream Team – bemanning och arbetsmodeller på vårdavdelning

Rapporten The Dream Team består av en systematisk genomgång av redovisade försök och aktuell forskning kring bemanning och arbetsmodeller. Syftet har varit att ge ett kunskapsunderlag i frågor som rör bemanning, arbetsorganisation och omvårdnadsmodeller på somatiska vårdavdelningar.

Sammanfattning

Rapporten The Dream Team består av en systematisk genomgång av redovisade försök och aktuell forskning kring bemanning och arbetsmodeller. Syftet har varit att ge ett kunskapsunderlag i frågor som rör bemanning, arbetsorganisation och omvårdnadsmodeller på somatiska vårdavdelningar. Ambitionen har varit att ge den som står inför en översyn och förändring eller inför uppgiften att planera en ny vårdavdelning underlag i arbetet och därmed bidra till ett mer medvetet beslutsfattande i dessa frågor.

Personalsammansättning, kompetenskrav och arbetsmodeller på vårdavdelningar har i stor utsträckning formats av traditioner och påverkats av tillgång på personal, fackliga krav, olika modesvängningar och förväntningar om likriktning. Genom att utnyttja forskningens samlade resultat vid planering och beslut som rör dessa frågor kan vårdkvaliteten öka och verksamheten bli mer kostnadseffektiv.

Rapporten ger inte några färdiga lösningar, men resultatet av litteraturgenomgången - som bygger på över 200 referenser - visar att det med hjälp av riktade åtgärder går att sänka personalkostnader och höja vårdkvaliteten för patienterna. För att nå dit krävs dock en rad åtgärder som bryter med traditionella uppfattningar om hur bemanning skall utformas och arbetsmodeller appliceras. Följande åtgärder skulle enligt forskningsresultaten behöva vidtas för att skapa ett Dream Team:

  • anställ avdelningsföreståndare med mycket hög kompetens och goda ledaregenskaper och upprätta ett belöningssystem som gynnar kompetens
  • gör en mycket noggrann analys på varje vårdavdelning av de faktorer som kan påverka storlek och sammansättning av personal - alla avdelningar kommer troligtvis att visa upp olika personalbehov
  • bemanna avdelningarna så att beslut, genomförande och uppföljning i mycket hög grad ligger på samma person - akutavdelningar får då kanske 70-80 procent legitimerade sjuksköterskor, någon enstaka undersköterska samt avdelningssekreterare och ekonomibiträde - geriatrisk vård/sjukhemsvård får då kanske 50-50 av legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor samt sekreterare och ekonomibiträde
  • skola in personalen i begreppet ”patienten i fokus” dvs i en omvårdnad som utgår från den enskilde patientens behov och resurser och bygger på klara idéer/normer/teorier - endast sådana uppgifter som inte involverar patienter får ske enligt rondsystem
  • låt personalen själv välja arbetsmodell - gruppvård, parvård, egensjuksköterska etc - så länge den är förenlig med individuell omvårdnad och överenskomna normer
  • använd ett kvalitetssystem som hela tiden säkrar ”patienten i fokus” och rätt kompetens.

Rapportens budskap är i korthet att det inte finns ett Dream Team som passar alla typer av enheter och vårdformer i hälso- och sjukvården. Varje enhet måste utifrån de egna förutsättningarna och med hjälp av den kunskap som finns på området systematiskt analysera enhetens behov av olika kompetenser och därefter skapa ett eget Dream Team.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 1997
Artikelnummer: 1997-3-1
ISBN: 91-7201-163-7
Format: Bok
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 103 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Ledningssystem