Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 1996:21 Rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela Föreskrifter m.m. jämförd med 18 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården meddelar Socialstyrelsen följande Föreskrifter om barnmorskors rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte. 

Förskrivningsrätt

Föreskrifter

Legitimerad barnmorska får behörighet att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte under förutsättning att

1. barnmorskan har barnmorskeexamen efter den l januari 1974 eller genomgått fastställd fortbildning i preventivmedelsrådgivning samt att

2. barnmorskan har genomgått adekvat inskolning under minst 30 timmar i preventivmedelsrådgivning inom offentlig eller enskild verksamhet på mödravårdscentral, ungdomsmottagning, gynekologisk mottagningsavdelning, mottagning för preventivmedelsrådgivning eller annan särskild mottagning såsom RFSU-klinik.

För att få använda förskrivningsrätten krävs att den legitimerade barnmorskan har fått bekräftelse från Socialstyrelsen på att anmälan om förskrivningsrätt är registrerad,

Anmälan om registrering av förskrivningsrätt skall göras på därför avsedd blankett och ges in till

Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsgruppen
Behörighets- och utbildningsenheten
106 30 Stockholm. 

Allmänna råd

Ansvaret för inskolningens utformning och innehåll bör åligga väl erfaren legitimerad läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi och erfaren barnmorska som har förskrivningsrätt. Ansvarig läkare och barnmorska bör vara väl förtrogna med preventivmedelsrådgivning.

För att uppnå tillfredsställande kvalitet bör den praktiska inskolningen ske i verksamheter av tillräcklig omfattning. Inskolningen kan ske på en eller flera enheter.

Den praktiska handledningen vid inskolningen bör ges av erfarna legitimerade läkare och barnmorskor som är verksamma inom enheten. Barnmorska som ansvarar för handledning och inskolning bör ha förskrivningsrätt.

Avslutad och godkänd inskolning bör intygas av ansvarig läkare och barnmorska på därför avsedd blankett. 

Registrering

Socialstyrelsen registrerar förskrivningsrätt efter anmälan av barnmorska som uppfyller ovan nämnda behörighetskrav. Uppgift om förskrivningsrätt införs i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal och vidarebefordras till Apoteksbolaget, som i sin tur meddelar landets apotek. Barnmorskan får bekräftelse på registreringen. 

Verksamheten

Omfattningen av förskrivningsrätten är enligt Läkemedelsverkets Föreskrifter (LVFS 1995:6) om förskrivningsrätt för barnmorskor begränsad till läkemedel som får användas i födelsekontrollerande syfte och som finns förtecknade i bilaga till nämnda Föreskrifter.

Vid utfärdande av recept skall Läkemedelsverkets receptFöreskrifter (LVFS 1990:27) iakttas i tillämpliga delar. 

Allmänna råd

För att bedriva preventivmedelsrådgivning med förskrivningsrätt förutsätts att barnmorskan är väl förtrogen med och har tillgång till alla de författningar som reglerar verksamheten.

Socialstyrelsen förutsätter också att ansvarig läkare utarbetar lokala instruktioner som innehåller anvisningar om principer för preparatval, biverkningar, hänvisningsmöjligheter m.m. 

Privat verksamma barnmorskor

Av 2 § förordningen (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården framgår att barnmorska som avser att enskilt utöva yrket genom vård, behandling eller undersökning av patienter senast två veckor efter det att verksamheten påbörjades skriftligen skall anmäla detta till Socialstyrelsen. Anmälan skickas till Socialstyrelsens tillsynsenhet i regionen. Anmälan skall också göras när verksamheten flyttas eller upphör. 

Dokumentation

I sin verksamhet skall barnmorska föra journal enligt bestämmelserna i patientjournallagen (1985:562) och de Föreskrifter som Socialstyrelsen meddelat (SOSFS 1993:20). 

Kvalitetssäkring

Enligt de Föreskrifter som Socialstyrelsen meddelat är all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården skyldig att bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete i sin yrkesmässiga verksamhet (SOSFS 1993:9).

1. Denna författning träder i kraft den dag den kommer ut från trycket.
2. Samtidigt upphävs: Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:19) rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.
3. Förskrivningsrätt som meddelats barnmorska och anmälts till Socialstyrelsen enligt tidigare bestämmelser (SOSFS 1980:21 ändr. 1982:34 eller SOSFS 1993:19) gäller alltjämt.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 1996:21

Publiceringsår: 1996
Artikelnummer: 1996-10-21
Format: Häfte
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 25 kr


Grundförfattning
Beslutad: 1996-08-04 
Utkom från tryck: 1996-10-17
Gäller från och med: 1996-10-17