SOSFS 1995:1 Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker

Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Föreskrifterna meddelas med stöd av 9 § förordningen (1984:545 ändrad 1994:1287) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Legitimation som optiker innefattar inte behörighet att självständigt utprova, tillpassa eller tillhandahålla kontaktlinser. Särskilt bevis om kontaktlinsbehörighet utfärdas av Socialstyrelsen enligt följande.

Utan särskild ansökan:

  1. Den som fått legitimation som optiker på grundval av optikerexamen enligt högskoleförordningen (1993: l 00 ändrad 1994:1101) vid Karolinska institutet, om optikern genomgått godkänd utbildning för kontaktlinsverksamhet.

På särskild ansökan:

  1. Legitimerad optiker som genomgått godkänd utbildning för kontakt- linsverksarnhet vid Karolinska institutet eller som av institutet, vid utfärdandet av bevis om optikerexamen, bedömts ha motsvarande kunskaper.
  2. Legitimerad optiker med utbildning för kontaktlinsverksamhet i annat nordiskt land enligt 34 § förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
  3. Optiker som fått legitimation med stöd av 25 § eller 32 § i 3 nämnda förordning efter individuell prövning. Bestämmelserna avser optiker med utbildning för kontaktlinsverksamhet i annat EES-land respektive land utanför EES-området.

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter det att den utkommit från trycket. Samtidigt upphävs socialstyrelsens övergångsbestämmelser för legitimerade optiker att bedriva kontaktlinsverksamhet (SOSFS 1981:12 ändring 1981:113).

2. En legitimerad optiker som enligt äldre bestämmelser med godkänd examen genomgått kontaktlinskurs anordnad av Sveriges kontaktlinsförening eller Sveriges legitimerade optikers riksförbund får bevis om kontaktlinsbehörighet under förutsättning att ansökan därom inges till Socialstyrelsen före utgången av år 1995.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 1995:1 Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker

Publiceringsår: 1995
Artikelnummer: 1995-10-1
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 14 kr


Grundförfattning
Beslutad: 1995-01-16 
Utkom från tryck: 1995-02-07
Gäller från och med: 1995-02-21