/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 2 (3) 2017-11-10 12:46

  Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2017 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

 • Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2017 – Del 1 (3) 2017-11-10 10:19

  Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2017 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

 • Yttre orsaker till sjukdom och död - Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 2017-11-10 01:00

  För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel 20 i en separat utgåva.

 • Tips och råd för att förhindra fallolyckor – broschyr i punktskrift 2017-11-09 11:00

  Punktskriftsversion av Tips och råd för att förhindra fallolyckor. Broschyren innehåller tips och råd för att minska risken att falla genom att äta näringsriktig mat, styrke- och balansträna samt ha koll på medicineringen.

 • En ny hälso- och sjukvårdslag – Meddelandeblad 2017-11-07 12:44

  Den 1 april 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag ikraft. I det här meddelandebladet informerar Socialstyrelsen om vilka nya bestämmelser som gäller samt vilka bestämmelser som upphört att gälla alternativt flyttats till annan författning.

 • FIA – förutsättningar inför arbete – Manual till bedömningsmetoden 2017-11-06 10:43

  Bedömningsmetoden ”FIA-förutsättningar inför arbete” är en bedömningsmetod för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. En manual till FIA beskriver kontexten kring biståndsmottagnade samt framtagningen och användningen av bedömningsmetoden.

 • Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2016 års medel 2017-11-01 09:00

  Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp satsningen på stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015–2018. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet varje år. Denna rapport är den andra delrapporteringen, och en uppföljning av 2016 års medel.

 • Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak - Slutrapport 2017 2017-10-31 09:00

  Denna slutrapport presenterar utförda aktiviteter under 2017 för att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel. Rapporten riktar sig till personer som arbetar med de terminologier och kodsystem som används i den digitala patientjournalen, framför allt vad gäller läkemedel.

 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning – Remissversion 2017-10-24 09:00

  Dessa riktlinjer ger rekommendationer om vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd hos vuxna. De omfattar bland annat insatser vid insjuknande i psykos, antipsykotisk läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordningsmodeller, boendeinsatser, rehabilitering, åtgärder vid akuta tillstånd samt åtgärder vid fysisk ohälsa.

 • Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan 2017-10-23 09:00

  Den här vägledningen beskriver bland annat varför en fast vårdkontakt ska utses och när och vem som kan utses till fast vårdkontakt. Personer som behöver insatser från både kommun och landsting kan behöva en samordnad individuell plan (SIP) vilket också beskrivs i rapporten.

 • Fast vårdkontakt – När, var hur? 2017-10-23 09:00

  I den här foldern får du som patient eller personal svar på frågor om fast vårdkontakt.

 • Statistik om kommunal familjerådgivning 2016 2017-10-23 09:00

  Statistiken visar att det pågick drygt 36 500 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2016, vilket är en liten ökning jämfört med 2015. Av de ärenden som avslutades under 2016 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

 • Statistics on Municipal Family Counselling in 2016 2017-10-23 09:00

  In total, there were just over 36, 500 cases of municipal family counselling in 2016, which represents a slight increase compared to 2015. Of the cases completed in 2016, almost half were about resolving problems involving couples and being able to continue living together.

 • Sjukskrivningsmönster och praxis – Skillnader i vårdens arbete 2017-10-20 09:00

  Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska på uppdrag av regeringen gemensamt utreda och analysera frågor kopplade till sjukskrivningsmönster och praxis. Rapporten undersöker om vårdens sätt att arbeta med sjukskrivningar kan kopplas till tidigare identifierade sjukskrivningsmönster.

 • Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn 2017-10-19 09:00

  Antalet asylsökande barn som har vårdats med diagnosen uppgivenhetssyndrom har inte ökat sedan diagnoskoden infördes av Socialstyrelsen i januari 2014. I relation till det ökande antalet asylsökande barn som vårdas för någon form av psykisk ohälsa har uppgivenhetssyndrom snarare minskat. Faktabladet vänder sig till professionen och beslutsfattare.

 • Behöver ditt barn stöd från samhället? 2017-10-18 10:00

  Broschyren riktar sig till dig som har ett barn med funktionsnedsättning. I den finns information om vilket stöd du och barnet kan få från samhället. Här står också vem du kan vända dig till.

 • Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 2017-10-18 09:00

  2015 utsattes drygt 11 procent av spädbarnen i hemmet för rökning vid åtta månaders ålder, jämfört med cirka 19 procent år 1999. Andelen mödrar till spädbarn som röker minskar stadigt. Minskningen av rökande fäder har inte varit lika stor, men andelen som röker ser ut att ha stabiliserats de senaste fem åren.

 • Statistics on Smoking Habits Among Parents with Infants 2015 2017-10-18 09:00

  In 2015 about 11 percent of infants at home were exposed to smoking at 8 months of age, compared to 19 percent in 1999. The proportion of mothers of infants who smoke continues to decline. The decrease in the rate of smoking fathers has been less significant but it seems to have stabilized over the last five years.

 • Statistics on Myocardial infarctions 2016 2017-10-16 09:00

  In 2016 about 25,700 people suffered from an acute myocardial infarction (AMI). This is a decrease compared to 2015 when more than 26,800 people suffered from AMI. The number of attacks and of mortality in the population increases with age and the differences between men and women decrease over time. More men suffer from and die as a result of AMI.

 • Statistik om hjärtinfarkter 2016 2017-10-16 09:00

  År 2016 drabbades cirka 25 700 personer av akut hjärtinfarkt. Det är en minskning jämfört med 2015 då drygt 26 800 personer drabbades. Antal fall och dödlighet i befolkningen ökar kraftigt med stigande ålder. Däremot minskar skillnaderna mellan kvinnor och män över tid, men fortfarande insjuknar och dör fler män i akut hjärtinfarkt.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer