/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Alla kan falla – vykort 2017-09-20 15:00

  Vykortet ger tre tips på balansövningar som minskar risken för att ramla.

 • Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016 2017-09-20 09:00

  År 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

 • Statistics on social services for children and young people 2015 and 2016 2017-09-20 09:00

  In 2016, 30 500 children and young people received care during the year concerning 24-hours measures according to SoL (Social Services Act) or measures under LVU (Care of Young Persons (Special Provisions) Act). It is foremost children over the age of 15 who receives measures and the most commonly used placement is foster home.

 • Statistik om ekonomiskt bistånd 2016 2017-09-13 09:00

  Statistiken visar att drygt 220 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2016, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Totalt betalade kommunerna ut 10,5 miljarder kronor under 2016, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.

 • Statistics on Social Assistance 2016 2017-09-13 09:00

  Roughly 220,000 households received social assistance for at least one month in 2016. This corresponds to approximately one of twenty households in Sweden. The total expenditure in the municipalities in 2016 was SEK 10.5 billion.

 • Statistik om tandhälsa 2016 2017-09-12 09:00

  Statistiken visar att 77 procent av den vuxna befolkningen besökte tandvården under 3-årsperioden 2014–2016. Andelen är högre bland kvinnor än bland män, 81 procent mot 74. Personer i åldern 70–79 år besöker tandvården i störst utsträckning.

 • Regional comparisons 2016 - Six questions about Swedish healthcare 2017-09-11 09:16

  The report provides an overview of healthcare results based on indicator-based comparisons longitudinally, between counties, education groups and internationally. In contrast to previous regional comparisons of healthcare, background factors are also described.

 • Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016 2017-09-11 09:00

  Statistiken visar bland annat att antalet slutenvårdstillfällen minskade med cirka 50 000 vårdtillfällen under 2016. Cirka 1 494 000 slutenvårdstillfällen rapporterades med en huvuddiagnos till patientregistret, fördelat på cirka 880 000 patienter.

 • Statistics on inpatient diseases in Sweden 2016 2017-09-11 09:00

  The number of inpatient cases decreased by approximately 50,000 care cases in 2016. In 2016, approximately 1,494,000 inpatient cases were reported to the patient register with a main diagnosis, distributed among approximately 880,000 patients.

 • Akut omhändertagande vid kemikalieolyckor 2017-09-11 07:53

  Vilka är symtomen? Vilka första hjälpen-åtgärder är aktuella? Dessa och hundratals andra frågor om akut prehospitalt omhändertagande besvaras i Myndigheten för samhällsskydds databas RIB, som bland annat används av räddningstjänst och ambulans. Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd har varit med om att ta fram informationen.

 • Statistik om dödsorsaker 2016 2017-09-06 09:00

  År 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. Antalet personer som dog till följd av övergrepp minskade jämfört med år 2015, men bland unga män är dessa dödsfall fortfarande på en hög nivå.

 • Statistics on Causes of Death 2016 2017-09-06 09:00

  In 2016, approximately 91,000 people died in Sweden. Cardiovascular diseases and neoplasms are the most common causes of death. The number of people who were killed due to assault decreased in comparison to 2015. Among young men, these deaths are still at a relatively high level.

 • Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 2017-09-06 09:00

  Statistiken visar bland annat att knappt 910 personer dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under 2016. Detta är en minskning jämfört med både år 2015 och 2014. Dessa dödsfall är betydligt vanligare bland män än kvinnor.

 • Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare 2017-09-04 11:00

  Detta material är till för kursledare som ska hålla familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Materialet har reviderats för att även omfatta familjehem som tar emot ensamkommande barn.

 • Ett hem att växa i – Familjehemmets bok – Grundutbildning för jour- och familjehem – reviderad version 2017 2017-09-04 11:00

  Familjehemmets bok är en av två delar i Socialstyrelsens material för grundutbildning för jour- och familjehem. Materialet togs fram 2013 och har nu utvecklats så att det också är anpassat till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn. Med hjälp av materialet kan kommunerna erbjuda en nationellt likvärdig utbildning.

 • Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in 2017-09-01 13:00

  Rapporten redovisar uppdraget att analysera införandet av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in. Uppdragets första del redovisar Socialstyrelsen och Försäkringskassan gemensamt. Uppdragets andra del redovisar Socialstyrelsen självständigt.

 • Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 2017-08-31 09:00

  Rapporten visar bland annat att andelen chefer inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat. Från 68 (2007) till 77 procent (2013) och sedan legat stabilt på 75 procent 2016.

 • von Hippel-Lindaus sjukdom – Folder 2017-07-11 11:47

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016 2017-07-11 10:42

  Lägesrapporten är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå, och vänder sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården.

 • Shwachmans syndrom – Folder 2017-07-11 09:41

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer