5. Hur kan datamaterialet bearbetas och analyseras?

Insamlat datamaterial läggs in i en databas och bearbetas med stöd av någon form av statistikprogram.

Några viktiga punkter att tänka på i arbetet med att bearbeta och analysera insamlat material är:

 • behovet av kompetens och resurser för databearbetning
 • vilka som ska delta i analysarbetet och formerna för detta
  - styrgrupp och ledning
  - personal i deltagande verksamheter
  - berörda brukar- och anhörigorganisationer

Innehåll

5.1 Hur ska datamaterialet kvalitetssäkras?

 • Kvalitetssäkring av insamlade data
 • Hantering av två eller flera besvarade formulär för samma individ

5.2 Hur kan datamaterialet bearbetas och analyseras?

 • Exempel på generella frågeställningar i analysarbetet
 • Analys utifrån olika grupperingar av datamaterialet
 • Bild av målgruppens livssituation
 • Bild av svårigheter och behov av insatser inom angivna livs- och hälsoområden
 • Kartläggning av kommunens och landstingets verksamhet och resurser

Bakgrundsmaterial