4. Inventeringsinstrument för datainsamling

Socialstyrelsen har i samarbete med en projektgrupp utvecklat och utvärderat ett inventeringsinstrument för datainsamling. Instrumentet består av tre delar – två inventeringsformulär med samma innehåll och struktur samt en ordlista.

Inventeringsformulären består av frågor med fasta svarsalternativ som förutom några allmänna frågor handlar om personens livssituation och en skattning av personens svårigheter och behov av insatser på viktiga livs- och hälsoområden. Det frågeformulär som används vid intervjun är dock anpassat till intervjusituationen och innehåller några kompletterande frågor.

Inventeringsformulär

Inventeringsformulär - personal

Ett inventeringsformulär används av den personal i olika verksamheter som valts att lämna uppgifter om identifierade personer i målgruppen.
Ladda ner formulär som pdf
Webbaserat formulär

Inventeringsformulär - intervjuer

Ett annat inventeringsformulär används för att intervjua enskilda personer som inte är kända i kommunen eller landstinget och som identifierats tillhöra målgruppen på olika sätt. Intervjun kan ses som en del av det uppsökande arbetet
Ladda ner formulär som pdf
Webbaserat formulär
Ladda ner skalsteg 

Ordlista

Ordlista med definitioner och beskrivningar av de begrepp och termer. De termer som inte är självförklarande återfinns i en ordlista. Listan definierar termer och beskriver begrepp för att personal som lämnar uppgifter om enskilda personer i målgruppen ska mena samma sak. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (Socialstyrelsen 2003) har varit grunden för att skapa ett gemensamt språk mellan professioner och verksamheter. Förutom definitioner och termer som finns i ICF används också definierade termer och begrepp som finns i Socialstyrelsens termbank

Ladda ner ordlista