/
/

Samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Under 2015 ledde Socialstyrelsen ett projekt där fem myndigheter samordnar och utvecklar kunskap inom psykisk ohälsa. Det är en del av regeringens PRIO plan, en satsning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Några av nedanstående projekt avslutas i början av 2016.

Projektet genomförs tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Arbetet ska också genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Myndigheterna kommer att ta fram följande stöd:

 • Om depression till hälso- och sjukvård
  Läkemedelsverket inleder arbetet med att ta fram en ny behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av depression för både barn och vuxna. Arbetet samordnas med Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.
 • Om självmord hos barn och unga till socialtjänst och hälso- och sjukvård
  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utvecklar ett konkret metodstöd till kommuner och landsting för att förhindra och följa upp självmord bland barn och unga upp till 24 år. Det omfattar händelseanalyser både i och utanför hälso- och sjukvården.

  Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet
 • Om adhd till socialtjänsten och hälso-och sjukvården
  Under 2014 lanserade myndigheterna flera kunskapsunderlag om adhd. Under 2015 utvecklar Socialstyrelsen ett skräddarsytt stöd om adhd för socialtjänsten. Läkemedelsverket  inleder också arbetet med att uppdatera sin behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av adhd.
 • Om missbruk till socialtjänst och hälso- och sjukvård
  Under 2015 tar SBU fram en rapport om att förebygga missbruk hos barn och unga upp till 25 år. Resultaten kommer att presenteras i en ny databas som kommer att finnas tillgänglig på nätet. Tanken är att göra det lättare för målgrupper som regionala och lokala ANDT-samordnare, politiker och anställda inom socialtjänst, elevhälsa och BUP att veta vilka förebyggande metoder som har vetenskapligt stöd.

I slutet av 2015 lämnade myndigheterna en slutrapport till regeringen. Den finns att ladda ner i högermarginalen.