/

Psykisk hälsa

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik ska prioriteras

Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag. Därför har regeringen tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016. I planen ger regeringen Socialstyrelsen i uppgift att

Publicerat om detta ämne