/
/
/

Stora skillnader i dödsorsaker mellan länen

den 18 mars 2011 kl. 09:00 Pressmeddelande

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns även stora regionala skillnader, till exempel när det gäller alkoholrelaterad dödlighet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Enligt rapporten, som bygger på statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, avled 90 177 personer i Sverige år 2009 – 46 424 kvinnor och 43 753 män. Nästan tre fjärdedelar av de som avled var 75 år eller äldre.

– Dödligheten har minskat sedan slutet av 80-talet. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen, berättar Charlotte Björkenstam, som är ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen.

Hjärt- och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken och låg bakom 37 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 40 procent bland männen.

– För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987 till 2009. Men det verkar nu som om den nedåtgående trenden har avstannat för kvinnorna, säger Charlotte Björkenstam.

Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörsjukdomar, som svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 27 procent bland männen. Om man ser till tumörer har lungcancer sedan ett par år gått om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken för kvinnor.

Det finns även stora regionala skillnader i dödsorsakerna.

– Den alkoholrelaterade dödligheten är till exempel störst i Värmland med 32,0 dödsfall per 100 000 invånare. Motsvarande siffra är 13,4 i Jönköping som har lägst dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar, säger Charlotte Björkenstam.

Socialstyrelsens dödsorsaksregister omfattar alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige. Det ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Data ur registret används för beskrivningar av befolkningens hälsa, men även som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Kontakt