/
/
/

Stora regionala skillnader i dödsorsaker 2008

den 28 april 2010 kl. 08:50 Pressmeddelande

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten i dessa sjukdomar skiljer sig starkt mellan länen. Det gäller även självmord och alkoholrelaterad dödlighet. Män dör som unga i större utsträckning än kvinnor.

År 2008 avled 91 542 personer i Sverige, varav 47 426 kvinnor och 44 116 män. Totalt avled 1 023 personer av 100 000 kvinnor och 962 av 100 000 män.

Nästan tre fjärdedelar av samtliga dödsfall 2008 inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Av kvinnorna avled 78,8%, eller 37 384 personer, i denna åldersgrupp.  Motsvarande siffra för män är 64,3%, eller 28 385 personer.  Av alla avlidna år 2008 var 1,3 % 29 år eller yngre, totalt 1 175 personer, fördelade på 415 kvinnor och 760 män. I åldersgruppen 30-64 år avled 12,8 %, eller 11 717 personer, fördelade på 4 530 kvinnor och 7 187 män.

– Dödsfallen i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat stadigt under de senaste decennierna, men är fortfarande den i särklass vanligaste dödsorsaken, säger Charlotte Björkenstam som är ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen.

Tumörer näst vanligast

Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörsjukdomar. Kvinnors dödlighet i lungcancer ligger kvar på en fortsatt hög nivå med 31,8 dödsfall per 100 000 invånare. Mäns dödlighet i lungcancer är dock fortfarande högre än kvinnors.

– Det finns stora regionala skillnader i dödsorsaker. Jönköpings län har till exempel landets lägsta självmordstal med 11,2 självmord per 100 000 invånare medan den högsta siffran för landet är 23,2, i Gävleborgs län, säger Charlotte Björkenstam.

Skåne högst alkoholrelaterad död

Alkoholrelaterad dödlighet är lägst i Jämtlands län med 13,9 dödsfall per 100 000 invånare och högst i Skåne län med 26,2 dödsfall per 100 000 invånare. Även dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar skiljer sig mycket åt mellan länen, från Hallands läns dödstal på 324,7 per 100 000 invånare till Norrbottens läns 451,0.

En majoritet av alla som avlider är 65 år och äldre (86 %). Dödsorsakerna är dock inte likadant fördelade bara för att man har uppnått en viss ålder. Bland kvinnor 65-69 år är cancer den främsta dödsorsaken (51,1 %). För varje högre åldersgrupp minskar dock cancerdödlighetens andel till att bland de allra äldsta, 95 år och äldre, endast utgöra 4,0 %. En liknande trend fast i motsatt riktning ses för dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Den utgör högst andel bland de allra äldsta (95+) (53,1%) och minskar till att utgöra 22,1 % bland 65-69-åringar. Fallolyckor som dödsorsak ligger på samma andelsnivå i alla åldersgrupper medan demens ökar med åldern.

Ladda ner rapporten i sin helhet

Kontakt

Charlotte Björkenstam
Statistiker
075-247 36 55