/
/
/

Skillnader inom cancersjukvården

den 31 augusti 2011 kl. 10:00 Pressmeddelande

Kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar både inom och mellan landstingen. Det framkommer i den första öppna, samlade jämförelsen av bland annat medicinska resultat och väntetider för tio vanligt förekommande cancersjukdomar i Sverige.

– Vissa skillnader som framkommer i materialet är både anmärkningsvärda och oacceptabla. Nu krävs att landstingen går till botten med sina resultat och analyserar dem ordentligt, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Orolig väntan

Väntetiderna inom cancersjukvården kan variera stort, enligt rapporten som har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Var fjärde patient med elakartad tumör i hals eller huvud fick vänta i mer än 83 dagar på att behandlingen skulle inledas, efter det att remissen hade nått specialistklinik, med stora variationer mellan landstingen. Vid flera cancerformer, bland annat urinblåsecancer, finns dessutom stora skillnader i väntetid inom respektive landsting.

– Väntan innebär ofta en stor oro för patienten. I rapporten visas väntetiderna för 2009. Nu pågår arbeten i alla landsting för att förkorta väntetiderna men detta bör intensifieras inom cancerområdet, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL.

Brist på kvalificerad bedömning

Inget landsting eller sjukhus kan sägas ge den bästa eller sämsta cancersjukvården generellt utan alla visar både goda och mindre goda resultat. Bröstcancervården håller en genomgående hög och jämn kvalitet över landet. Vid andra tumörsjukdomar är skillnaderna större.

Till exempel varierar andelen patienter som får kvalificerad bedömning av flera olika specialister i en så kallad multidisciplinär konferens, någonting som rekommenderas för flera cancerformer. Bara lite mer än var tionde patient (12 procent) som har opererats för tjocktarmscancer får en sådan bedömning i Halland, jämfört med nästan samtliga (97 procent) i Västmanland.

Västmanland har också den lägsta andelen patienter med tjocktarmscancer i landet som behöver en ny operation inom en månad efter det första ingreppet.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Gunilla Gunnarsson
Cancersamordnare - SKL
070-223 14 11