Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kommuner och landsting brister i ansvar för missbruksvården

den 7 juni 2011 kl. 09:00 Pressmeddelande

Svensk missbruks- och beroendevård har stora regionala kvalitetsskillnader. Socialstyrelsens tillsyn visar att många kommuners socialnämnder saknar tydliga mål för arbetet och att det i hög utsträckning saknas uppdrag från landstingen till de vårdgivare som tar emot missbrukare.

– Skillnaderna är sådana att målet i hälso- och sjukvårdslagen om en god hälsa och en vård på lika villkor inte uppfylls för hela befolkningen. I Norrlands inland, i kommuner med få invånare finns exempel där strukturerad öppenvård saknas helt, säger Socialstyrelsens inspektör Gunnel Hedman Wallin.

Socialstyrelsen har granskat missbruks- och beroendevården både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynen har genomförts mellan 2008 och 2010 och omfattar drygt 670 verksamheter. I intervjuer och enkäter har också drygt 1000 personer som berörts av insatser inom beroendevård, öppenvård eller hem för vård och boende, HVB, lämnat synpunkter.

Socialtjänster brister i rättsäkerhet

Vad gäller socialtjänsten pekar rapporten på att rättssäkerheten för enskilda brister i fråga om handläggning och dokumentation av utredningar. I viss utsträckning handlar det om bristfälliga underlag för socialnämndernas beslut. Vårdplaner fanns till exempel sällan med som underlag vid HVB-placeringar.

– Personer med missbruksproblem har olika behov av stöd och behandling och rätt att få en individuellt utformad vård. Därför behövs bra dokumentation så att det går att följa upp vårdinsatserna och säkerställa att de är tillräckliga, säger Gunnel Hedman Wallin.

Hälften av alla HVB saknade behandlingsplaner för alla inskrivna. Mindre än hälften förde journaler i enlighet med socialtjänstlagens krav. En av fem HVB-föreståndare hade inte föreskriven högskoleutbildning. Vid dessa verksamheter var ofta kvalitetsarbetet mindre utvecklat.

– När vård- och behandlingsplaner saknas begränsas insynen och möjligheten att utvärdera vården. De som berörs riskerar att inte bli delaktiga och människor i en redan utsatt social situation riskerar att bli utlämnade till vårdgivarens agerande, säger Gunnel Hedman Wallin.

Landstingen följer inte upp

Inom hälso- och sjukvården saknade nära två tredjedelar av verksamheterna tydliga uppdrag från vårdgivaren för missbruks- och beroendevården, både inom den specialiserade vården och inom primärvården. Få vårdgivare efterfrågade resultat av insatserna eller gav direktiv om uppföljning och utvärdering av vården.

Många verksamheter inom hälso- och sjukvården saknar även ett strukturerat kvalitetsarbete och skriftliga rutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I rapporten lyfts bland annat ett behov av kvalitetsarbete när det gäller dokumentation.

Kontakt

Gunnel Hedman Wallin
Socialtjänst
075-247 48 25

Christina Carlsson
Hälso- och sjukvård
075-247 42 96