/
/
/

Funktionshindrade riskerar att utestängas från vård och socialtjänst

den 6 maj 2010 kl. 08:00 Pressmeddelande

Många socialkontor och vårdcentraler har så stora brister i tillgänglighet att personer med funktionsnedsättningar får svårt att söka vård och stöd. Människor riskerar i värsta fall att helt och hållet stängas ute.

Socialstyrelsen har kartlagt tillgängligheten för funktionshindrade på 500 distriktsläkarmottagningar och 250 socialkontor. Framkomlighet och möjligheten att ta del av information och att kommunicera oavsett funktionsförmåga har undersökts.

Rapporten Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv ger en dyster bild. Majoriteten av vårdcentralerna och socialkontoren uppvisar så stora brister när det gäller tillgänglighet att vissa grupper riskerar att få vänta på och i värsta fall helt utestängas från vård och omsorg.

För personer med nedsatt rörelseförmåga är tillgängligheten relativt god både på vårdcentraler och på socialkontor. Men situationen är betydligt sämre för personer med till exempel kommunikationssvårigheter, syn- eller hörselnedsättning.

Personer med kommunikationssvårigheter behöver längre tid för att göra sig förstådda. Så lite som vart tionde socialkontor har rutiner för att förlänga besökstiden för denna grupp. Andelen vårdcentraler är något högre.

– Risken för missförstånd och förhastade slutsatser är uppenbar om patienten eller klienten inte har möjlighet att göra sig förstådd. Det påverkar starkt möjligheten att ge personen god vård och rätt sorts stöd, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.

Inte ens hälften av verksamheterna ger personer med synnedsättning vägledning med hjälp av ledstänger och kontrastmarkeringar vid entrén, eller punktskrift på hissknappar och syntetiskt tal i hiss. Endast var tionde verksamhet har information i punktskrift eller digitala talböcker för personer med lässvårigheter. Hörselteknisk utrustning saknas i stort sett helt.

– Tillgänglighet handlar inte bara om att ta bort trösklar och göra toaletterna tillräckligt stora för att vända en rullstol. Tillgänglighetsperspektivet måste genomsyra alla områden, även information, kommunikation, säkerhet och arbetsmiljö. Här behöver socialkontoren och vårdcentralerna ta stora steg för att ge alla möjlighet till god vård och rätt stöd, säger Karin Flyckt.

Kontakt

Karin Flyckt
Utredare
075-247 35 75

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Funktionshinder