/
/
/

Behandling av svåra brännskador till Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala

den 13 maj 2009 kl. 01:00 Pressmeddelande

Tillstånd att behandla svåra brännskador har tilldelats Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det har Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd beslutat vid sitt möte den 13 maj 2009. Detta innebär att endast dessa två sjukhus får bedriva denna verksamhet i Sverige.

Tre landsting har ansökt om att få bedriva behandling av svåra brännskador som rikssjukvård genom sina universitetssjukhus. Dessa är Landstinget i Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping, Stockholms läns landsting genom Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala läns landsting genom Akademiska sjukhuset.

Centralisering av brännskadevård

Alla tre ansökande sjukhus bedöms bedriva en högkvalitativ brännskadevård idag. Då patientunderlaget idag är för litet, ska denna vård centraliseras enligt tidigare beslut av rikssjukvårdsnämnden.

För att få tillstånd måste sjukhusen uppnå grundläggande förutsättningar. God vård ska ges och vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik och den ska ges i rimlig tid. Sjukhusen ska även ha en god beredskap vid större olyckor/katastrofer som innefattar brännskador. Dessutom ska de också ha en god beredskap vid resursbortfall av utrustning, lokaler och personal.

Socialstyrelsen har bedömt sjukhusens geografiska placering och betydelsen av närhet till de stora befolkningsunderlagen. Dessutom har betydelsen av antal brännskadepatienter vid sjukhusen idag bedömts. Alla tre ansökande sjukhus uppnår ovanstående för att bedriva svåra brännskador som rikssjukvård.

Det som har kunnat bidra till en rangordning av sjukhusen har varit bedömning av sjukhusens organisatoriska och forskningsmässiga förutsättningar. Vad gäller detta är bedömningen att Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping är de sjukhus har de bästa förutsättningar av de tre sökande.

Tillståndet löper från 1 januari 2010 till 31 december 2014 och årligen görs en uppföljning. År 2014 görs sedan en genomlysande utvärdering inför ny tillståndsperiod.

Beslut om annat tillstånd och definitioner

Rikssjukvårdsnämnden har vid samma möte även tilldelat tillstånd att bedriva Ögononkologi som rikssjukvård till St. Eriks sjukhus i Stockholms läns landsting, vilket är det sjukhus som bedriver denna vård idag i Sverige.

Beslut har dessutom tagits att definiera Behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvård, vilket gäller barn som till följd av missbildningar behöver cochleaimplantat.

Rikssjukvårdsnämnden har också beslutat att inte definiera verksamhetsområdet Reumatologiska sjukdomar hos barn och ungdomar som rikssjukvård samt att för närvarande inte definiera kärlmissbildningar i hjärna och ryggmärg som rikssjukvård.