/
/
/

Snabbt agerande vid stroke räddar många liv

den 25 november 2009 kl. 09:00 Pressmeddelande

Snabbt påbörjad utredning och behandling och vård vid strokeenheter räddar människoliv och minskar behovet av hjälp efter en stroke. Det är några av de viktigaste budskapen till hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen ger i Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009.

– Omedelbar transport till närmaste sjukhus är det som gäller när en person insjuknar i en misstänkt stroke. Varje minuts tidsfördröjning till påbörjad behandling är avgörande, säger professor Bo Norrving, Lund, som varit en av de medicinskt huvudansvariga vid uppdateringen av riktlinjerna.

Detta ställer krav på att SOS Alarm, ambulans, sjukhus, primärvård och den kommunala vården samarbetar effektivt så att tiden mellan insjuknande, diagnos och behandling blir så kort som möjligt.

Tidig och snabb diagnos och behandling

– Man kan inte nog trycka på betydelsen av en tidigt ställd diagnos och behandling. Det minskar risken för död eller behov av hjälp efter sjukdomen, säger professor Per Wester, Umeå, också medicinskt huvudansvarig vid uppdateringen.

Några andra viktiga nyheter vid behandlingen är att hälso- och sjukvården bör

  • påbörja akut utredning och behandling på sjukhus vid misstänkt TIA eftersom det innebär en starkt minskad risk för stroke. TIA är en liten propp som orsakar ett tillfälligt och övergående tillstånd av syrebrist i hjärnan som obehandlad kan leda till stroke.
  • ge intravenös trombolys (läkemedel som löser upp blodpropp) vid hjärninfarkt ända upp till 4,5 timmar efter symtomdebut. Det kan leda till att dessa patienter inte får någon eller endast minimal aktivitetsnedsättning.
  • utföra skyndsam karotiskirurgi (inom 14 dagar från symtomdebut) vid höggradig förträngning av karotis (halspulsådern). Det kan minska risken för framtida stroke.

Tidig rehabilitering och rätt kompetens

– Det är även mycket viktigt att rehabiliteringsåtgärder sätts in tidigt efter insjuknandet eftersom det är då åtgärderna har störst effekt, säger professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, som varit huvudansvarig för rehabiliteringsfrågor vid uppdateringen.

Socialstyrelsen rekommenderar vård på en strokeenhet vid akut stroke. Strokeenhetsvården är multiprofessionell och omfattar både akutvård och rehabilitering. Strokeenhetsvård medför en minskad risk för död, ett minskat behov av andras hjälp för att klara dagliga aktiviteter och minskat beroende av särskilt boende.

– I vissa fall kan sjukvården skriva ut personer som fått en stroke med milda till måttliga symtom tidigare från sjukhus till rehabilitering i hemmet av multiprofessionellt stroketeam, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Utvärdering av strokesjukvården påbörjad

Under 2010 kommer Socialstyrelsen att presentera resultaten av en stor öppen jämförelse och utvärdering av strokesjukvården i Sverige. Utgångspunkt är de 32 indikatorer för god strokesjukvård som tagits fram utifrån strokeriktlinjernas rekommendationer.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05