/
/
/

Socialstyrelsen följer läget efter vulkanutbrottet på Island

den 22 april 2010 kl. 10:55 Nyhet

All information om det aktuella läget och information om hälsofrågor finns samlad på www.krisinformation.se, som uppdateras fortlöpande. Frågorna och svaren nedan berättar om Socialstyrelsens arbete.

Efter vulkanutbrottet på Island drog ett stort moln av aska in över Sverige. Socialstyrelsen följer noga utvecklingen för att bedöma om askan innebär någon hälsorisk. Naturvårdsverket och kommunerna i landet fortsätter att kontinuerligt mäta partikelhalten i luften. Om halterna skulle uppnå anmärkningsvärda nivåer rapporterar kommunerna detta till Naturvårdsverket. I nuläget är mängden partiklar i Sverige inte så stor att det påverkar hälsan. När det gäller nödvändiga sjuktransporter, tillgång till läkemedel och transporter av organ har inga problem eller förseningar hittills rapporterats till Socialstyrelsen.

Vad är Socialstyrelsens roll i den här situationen?

Socialstyrelsen följer utvecklingen och bistår landstingen och andra myndigheter med råd, rekommendationer och experthjälp. Vi sammanställer information om läget i landstingen och samverkar med andra myndigheter och experter för att säkerställa att samhällets samlade resurser används på bästa möjliga sätt.

Socialstyrelsen har fortlöpande kontakt med inblandade myndigheter, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och landstingen. Information om det aktuella läget hittar du på Krisinformation.se.

Socialstyrelsen samverkar också med andra nordiska länder genom att utbyta information om händelsen och vidtagna åtgärder. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare.  

Vad är Socialstyrelsens ansvar i en kris?

Socialstyrelsen ansvarar för människors hälsoskydd och bedömer hälsorisker. Under en särskild händelse eller en kris ger Socialstyrelsen stöd till kommuner och landsting i deras arbete. Socialstyrelsen vidtar då de åtgärder som krävs för att vården, omsorgen, smittskyddet och hälsoskyddet ska kunna hantera konsekvenserna.

Arbetet innebär bland annat att bistå med råd, rekommendationer, experthjälp, läkemedel och utrustning ur vårt beredskapslager. Det kan även handla om att samordna krisledningsarbetet och kriskommunikationen på nationell nivå.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Mer hos oss

Krisberedskap

Mer hos andra

Krisinformation.se