20 400 hemmafixare skadades förra året

den 26 november 2009 kl. 09:00 Nyhet

Uppskattningsvis 20 400 personer fick söka vård förra året efter att ha utfört gör-det-självarbete i hemmet. Uppgifterna finns i Socialstyrelsens rapport ”Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning” som baseras på beräkningar från Injury Database (IDB).

Rapporten innehåller data som samlats in från akutmottagningar och jourcentraler vid åtta svenska sjukhus. IDB har information om alla typer av olycksfall och skador och förra året rapporterades 49 652 skadefall in. Sett till ålders- och könsfördelning stämmer befolkningen i upptagningsområdena väl med fördelningen i Sverige som helhet. Med IDB är det därför möjligt att göra nationella skattningar. Siffran 49 652 motsvarar för hela landet 710 000 skadefall, det vill säga 7 700 skadade per 100 000 invånare.

Den vanligaste skadeplatsen är bostaden eller dess närmaste omgivning. 2008 skadades uppskattningsvis 254 000 personer på ett sådant sätt att de behövde söka akut läkarvård. Kvinnor skadade sig oftare än män vid hushållsarbete, särskilt i samband med matlagning och vid så kallad vitalaktivitet, till exempel att man halkat i badrummet eller ramlat ur sängen vid vila eller sömn.

Männen skadade sig betydligt oftare vid gör-det-själv-arbete än kvinnor. Av de uppskattningsvis 20 400 personer som sökte vård efter gör-det-själv-arbete var 17 700 män.

– Majoriteten hade skadat sig i samband med reparation eller underhåll. Den näst vanligaste typen av olycksfall var annars så kallat specificerat gör-det-självarbete och i den gruppen ingår skador som uppkommit vid till exempel vedklyvning och nedsågning av buskar och trän. Det kan handla om att man skadar sig med en såg, yxa eller slipmaskin, säger Ellen Lundqvist, som tagit fram rapporten och arbetar med skadestatistik vid Socialstyrelsen.

Skadorna i samband med gör-det-självarbetet uppkom oftast genom klämning, skärning och stick. I över 40 procent av fallen orsakade de sårskador. 15 procent av personerna drabbades av en fraktur.

– Fingrarna var den kroppsdel som skadades oftast, hos 31 procent av personerna. Men många – 19 procent – skadade även ögonen, berättar Ellen Lundqvist.

De flesta personer som skadade sig vid gör-det-självarbeten var personer i åldersgruppen 18-44 år samt 45-64 år.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning, 2008 bygger på uppgifter som rapporterats in till Injury Database (IDB) Sverige 2008. Rapporten redovisar förutom skadehändelser i bostaden även skadepanoraman för transportområdet, skador under arbetstid respektive barnomsorgs- och skoltid, idrottsskador samt fallolyckor och våld.