Ny handbok ska stärka patienters ställning

den 7 juli 2010 kl. 10:00 Nyhet

Brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal utgör en patientsäkerhetsrisk. 15 till 20 procent av klagomålen till patientnämnderna handlar om vårdens bemötande. Socialstyrelsen publicerar nu en handbok som ska bidra till att stärka patienternas ställning.

Att kommunikationen fungerar mellan vårdpersonal och patienter är grundläggande för patientsäkerheten. Mellan år 2000 och år 2007 ökade antalet ärenden hos patientnämnderna som gällde ”bemötande, kommunikation och information” med 41 procent.

– Kontakten med patienten ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet. Alla har rätt att bli respektfullt bemötta och få information som gör att de kan vara delaktiga i sin egen vård och behandling, säger projektledaren Birgitta Eriksson.

I studier och uppföljningar har Socialstyrelsen konstaterat att det finns brister i kunskapen om hälso- och sjukvårdens skyldigheter när det gäller patientens ställning.

Den nya handboken, ny uppdaterad version från ooch med 1 januari 2011, vänder sig till personer som ansvarar för och arbetar med kommunikation inom vården. Handboken ska ge stöd för ledningens styrning, planering och uppföljning samt för hälso- och sjukvårdpersonalens dagliga arbete.

Syftet är att stärka patientens ställning och möjlighet till inflytande genom att samlat beskriva lagstiftningen och hur Socialstyrelsens föreskrifter kan tillämpas. I första hand utgår handboken från lagregleringar om hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera, ge patienten möjlighet att välja och få en fast vårdkontakt. Handboken innefattar även de lagändringar som träder i kraft den 1 juli.

– Lagstiftningen har gett patienten en allt starkare ställning, senast med de nya lagändringarna. Men vårdens skyldigheter är inte helt lätta att överblicka. Genom att samla bestämmelserna om information, delaktighet och kontinuitet hoppas vi kunna bidra till en säkrare, jämlikare och mer patientfokuserad vård, säger Birgitta Eriksson.

Handboken beskriver bland annat innebörden av att informationen till patienten ska vara individuellt anpassad. Patienten ska också informeras om möjligheten att få en förnyad medicinsk bedömning, vilka valmöjligheter som finns mellan olika utrednings- och behandlingsalternativ, rätten till en fast vårdkontakt och möjligheten att ta del av sin egen journal. Patienten ska också upplysas om kostnaden för till exempel tandvård.

Kontakt

Birgitta Eriksson
075-247 30 85