/
/
/

Oanmälda inspektioner av HVB-hem i Kalmar och Jönköpings län

den 8 mars 2010 kl. 14:35 Nyhet

Socialstyrelsen har i helgen genomfört oanmälda inspektioner på HVB, hem för vård eller boende, för barn och unga. Barnen som intervjuades var till stora delar nöjda med sin behandling, de kände sig delaktiga och var trygga på behandlingshemmet. Däremot uppmärksammades brister när det gäller efterlevnaden av tillstånden.

Den 1 januari i år överfördes den sociala tillsynen från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. Varje år ska två inspektioner genomföras på HVB, hem för vård eller boende för barn och unga. En av inspektionerna ska vara oanmäld.

– Syftet med inspektionerna är ytterst att förbättra situationen för de placerade barnen, säger Stefan Roman, inspektör vid region sydöst.

I helgen genomförde Socialstyrelsen tolv oanmälda inspektioner i Jönköpings och Kalmar län. Inspektionerna fokuserade på säkerheten för de barn och unga som är placerade samt deras möjligheter att vara delaktiga i vården. Rutiner i samband med olika risksituationer samt personalens utbildning och kompetens granskades. Vid besöken intervjuades 13 barn och unga.

Barnen mestadels trygga och nöjda

Sammanfattningsvis har helgens inspektioner visat att det finns både tillsvidare- och timanställd personal under helgen. Det finns i de flesta fall god kännedom om verksamhetens säkerhetsrutiner. De intervjuade barnen är till stora delar nöjda med sin behandling, de känner sig delaktiga och är trygga på behandlingshemmet. Det finns dock undantag från denna bild. Vid inspektionerna uppmärksammades brister när det gäller efterlevnaden av tillstånden. Exempelvis har HVB-hem tagit emot barn i andra åldrar än vad man har tillstånd för.

– Vi har även tidigare genomfört oanmälda inspektioner, men nu kommer vi att göra det mer regelbundet, säger Stefan Roman. Vi har valt att genomföra dem på helger då vi bedömer att det är större risk för brister när det gäller kvaliteten i vården och säkerheten för de placerade barnen.

Åtgärdsbeslut under våren

Som en del av inspektionerna har Socialstyrelsen begärt in uppgifter om anställd personal, med bland annat utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Socialstyrelsen kommer nu att sammanställa resultatet av inspektionerna och bedöma om det finns brister i verksamheterna som behöver åtgärdas. Varje HVB kommer under våren 2010 att få ett beslut där Socialstyrelsens bedömning fram-går.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05