Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor. 

/
/
/

Granskning av fall där barn avlidit till följd av brott

den 29 januari 2010 kl. 10:56 Nyhet

Socialstyrelsen har granskat sju fall där barn med skyddsbehov dött på grund av brott. En slutsats är att utsatta barn måste uppmärksammas när myndigheterna kommer i kontakt med en vuxen som har problem med till exempel missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Antalet barn som dör på grund av våld har minskat sedan 1970-talet. I början av 1990-talet dog årligen i genomsnitt tio barn under 15 år på grund av att de utsatts för våld. Mellan år 1996 och 2006 sjönk siffran till fem barn per år.

2008 trädde en ny lag i kraft som innebär att Socialstyrelsen ska göra en utredning när ett barn avlider i anledning av brott. I de sju fall som Socialstyrelsen utrett har barnen varit i behov av skydd, vilket bland annat innebär att det kan ha förekommit våld, missbruk eller psykisk ohälsa i barnets närhet.

Rapporten pekar på flera punkter där skola, polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver förbättra sina insatser. Flera slutsatser bekräftar vad som redan är väl känt, som till exempel vikten av att information förmedlas till den nya kommunen eller landstinget när familjer med barn som behöver skydd och stöd flyttar. Även efter flytten ska familjerna erbjudas fortsatt stöd och hjälp.

– I de utredda fallen har vi sett exempel på att när en familj flyttar så har kontakten med myndigheterna upphört. Barnen har då inte har fått det stöd och skydd som de behöver och har rätt till, säger Helena Nordman, jurist på Socialstyrelsen och ansvarig för rapporten.

Rapportens slutsatser pekar på hur viktigt det är att polis, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård anmäler till socialnämnden när de misstänker att ett barn far illa. Myndigheterna måste också samverka för de utsatta barnens bästa. Socialnämnden ska snabbt inleda en utredning när ett barn riskerar att fara illa. Om barnets behov inte fångas upp tidigt finns det risk att behovet av hjälp ökar.

Slutsatserna i rapporten kan användas för att utveckla kunskapen i socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis för att förebygga att barn far illa.

– Vi behöver få ännu mer kunskap för att säkert identifiera bristerna. Syftet med utredningarna är att göra allt vi kan för att i framtiden kunna förebygga dessa fruktansvärda brott mot barn, säger Helena Nordman.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05