/
/
/

Fler självmord inom slutenvården

den 22 april 2010 kl. 11:00 Pressmeddelande

Fler patienter inom slutenvården begår självmord inne på avdelningen. Mellan år 2006 och 2007 ökade siffran från sex till nio procent. - Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att kontrollera avdelningarnas säkerhet och se över vårdrutinerna för självmordsbenägna patienter, säger utredaren Helena Silfverhielm.

Varje år begås ungefär 1100 självmord i Sverige, varav cirka 400 lex Maria-anmäls. Enligt lagen är vårdgivare skyldiga att anmäla alla självmord som inträffat under pågående vård eller inom fyra veckor efter vårdkontakt.

Socialstyrelsen har granskat samtliga beslut gällande lex Maria-anmälda självmord som begicks mellan år 2006 och del av 2008. I 62 procent av fallen har Socialstyrelsen funnit brister. De innebär bland annat att patientens depression inte diagnosticerats, att användandet av förebyggande vårdprogram brustit och att det finns ett mörkertal eftersom självmorden inte alltid rapporterats in enligt lex Maria. I 69 procent av de granskade fallen saknades en individuell vårdplan för patienten.

– Inom den psykiatriska tvångsvården måste patienten ha en vårdplan. Samma sak borde gälla även för de som vårdas frivilligt. Vårdplanen är en förutsättning för att ge säker vård åt självmordsbenägna patienter, säger Helena Silfverhielm.

Tidigare självmordsförsök

I flera fall fann Socialstyrelsen att vårdens bedömning av självmordsrisken var otillfredsställande. Riskfaktorer som bör vägas in är till exempel psykisk sjukdom, missbruk, ensamboende, arbetslöshet, tidigare självmordsförsök och självmord hos anhöriga. Enligt vetenskapliga studier har 70-90 procent av dem som tar livet av sig haft kontakt med hälso- och sjukvården inom sex månader före händelsen. I nästan hälften av de granskade fallen hade patienten gjort ett eller flera tidigare självmordsförsök.

Av samtliga granskade självmordsfall var 67 procent män och 33 procent kvinnor. Högst var självmordsbenägenheten i gruppen 41-50 år men även i gruppen 81-90 år ökade självmorden något. De flesta självmorden skedde i maj och den vanligaste metoden var hängning, följt av förgiftning med läkemedel och hopp från höjd.

Ökad kännedom

Av de lex Maria-anmälda självmorden som skedde inom vården behandlades 20 procent av patienterna i slutenvård.

– Genom att fortsätta informera vårdgivarna om deras anmälningsskyldighet kan Socialstyrelsen få bättre kännedom om självmorden, begära internutredningar och ställa krav på åtgärder, säger Helena Silfverhielm.

Kontakt

Helena Silfverhielm
Utredare
075-247 33 83

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Självmord