/
/
/

Fler barn och unga placeras för vård eller omhändertagande

den 23 juni 2010 kl. 11:20 Nyhet

Allt fler barn och unga placeras för vård utanför hemmet eller är föremål för omedelbart omhändertagande. Drygt fyra av tusen barn och unga påbörjade en sådan placering under 2009. Det är oförändrat jämfört med 2008, men en ökning med cirka 30 procent sedan 2003. Totalt rörde det sig om 9 500 barn och unga 2009.

Det visar Socialstyrelsens statistik över insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Statistiken gäller vård med placering i bland annat familjehem eller HVB-hem (hem för vård eller boende) enligt socialtjänstlagen eller LVU, men även omedelbart omhändertagande enligt LVU. Det är barn och ungdomar till och med 20 års ålder som omfattas.

Störst ökning av påbörjade placeringar har pojkar i åldersgruppen 13-17 haft, från drygt fem per tusen år 2005 till knappt tio per tusen 2009. Pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller med okänd vårdnadshavare står för största delen av den här ökningen. Därmed finns det troligen en koppling till ökningen av ensamkommande flyktingbarn under senare år.

Drygt 23 400 barn och unga var placerade någon gång under 2009, om man också räknar in insatser som påbörjats tidigare. Det motsvarar en procent, eller tio av tusen 0-20-åringar.

Statistiken innehåller också uppgifter om öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen, till exempel behovsprövat personligt stöd eller kontaktperson/kontaktfamilj. Uppgifter för såväl riket som länen och enskilda kommuner redovisas.

Kontakt

Statistikfrågor
Marie Linder
075-247 32 31

Ämnesfrågor
Håkan Aronsson
075-247 36 32