/
/
/

Extra sommartillsyn inom äldreområdet

den 1 juli 2010 kl. 09:25 Nyhet

Socialstyrelsen förstärker tillsynen av vården och omsorgen om äldre under de närmaste tre åren. Nu under sommaren görs oanmälda inspektioner av demensboenden och korttidsboenden över hela landet, med fokus på kvalitet, samverkan och kompetens.

Omvårdnaden av äldre ansvarar dels socialtjänsten för, dels hälso- och sjukvården. Många av de problem som uppstår i omvårdnaden av äldre beror på bristande samverkan mellan de båda huvudmännen. I och med att Socialstyrelsen tog över tillsynen av socialtjänsten från Länsstyrelserna vid årsskiftet öppnades möjligheten för en integrerad tillsyn. Den treåriga fördjupade tillsyn inom äldreområdet som nu görs omfattar både hälso- och sjukvård, socialtjänst och kontakten dem emellan.

– Många äldre som drabbas av sjukdom och bristande förmåga behöver stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. En fungerande kontakt och en tydlig ansvarsfördelning mellan dem är avgörande för att de äldre ska få god omvårdnad och långsiktig hjälp, säger inspektör Kerstin Gudmundson.

Sommartillsynen 2010 kommer att ha fokus på kvalitet, samverkan och kompetens.

Tillsynen hösten 2010, som kommer att vara föranmäld, kommer särskilt att fokusera på övergripande samverkan kring vårdplanering och rättssäkerhet. Man kommer att följa vårdkedjan från sjukhus till korttidsboende eller ordinärt boende med hemtjänst samt kartlägga rutinerna mellan dessa.

Målet med den extra tillsynssatsningen inom äldreområdet är att driva på utvecklingen av vård och omsorg av god kvalitet, och att brister och missförhållanden ska rättas till.

Sommartillsynen sker i år den 24 juni-27 juli över hela landet. Den extra sommartillsynen kommer att upprepas även 2011 och 2012.

Kontakt

Kerstin Gudmundson
Projektledare
075-247 45 29

Lillemor Johansson
Projektledare
075-247 41 53

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Äldre