/
/
/

Bristande information om ECT

den 19 april 2010 kl. 10:35 Pressmeddelande

Patienter som behandlas med ECT, elektrokonvulsiv behandling, måste få bättre information från hälso- och sjukvården. Brister finns också i vårdgivarnas inrapportering till patientregistret.

– ECT är en effektiv behandling för personer med svåra depressioner, samtidigt är det en behandling att ha respekt för. För att förbättra vården kommer Socialstyrelsen att vidta en rad åtgärder, säger avdelningschef Anders Tegnell.

Socialstyrelsen har i en pilotstudie undersökt användandet av ECT i Sverige. Utförd på rätt sätt utgör ECT ett viktigt inslag i behandlingen av svåra depressioner och vid livshotande tillstånd. Däremot finns det indikationer på att praxis skiljer sig åt för hur behandlingarna utförs på olika håll i landet.

– Vi behöver en gemensam syn på hur bedömning, tillvägagångssätt och utförande ska ske. Socialstyrelsen kommer därför att ta initiativ och stödja de yrkesverksamma i arbetet med att ta fram riktlinjer för ECT-behandlingar, säger avdelningschef Anders Tegnell.

Bristande information

Socialstyrelsen har undersökt tillgängliga data om ECT och fört dialog med patienter, vårdpersonal, experter och brukarorganisationer. Resultatet visar att vården brister i att följa upp och informera patienterna om riskerna med ECT-behandling, som har två huvudsakliga effekter – antidepressiv och minnesstörning. Den senare är att betrakta som en biverkan. Oftast är minnesstörningarna övergående men det finns studier som tyder på att effekten kan vara betydligt längre.

Efter 1970- och 80-talets kraftiga minskning av ECT-behandlingar kommer nu indikationer från professionen om att fler patienter behandlas med ECT. Ökningen kan däremot inte bekräftas eftersom Socialstyrelsen saknar kvalitetssäkrade nationella data. Orsaken är att vårdgivarna brister i sin skyldighet att rapportera in ECT-behandlingarna till patientregistret, något som Socialstyrelsen påpekat upprepade gånger.

– För att vi ska kunna kartlägga användningen av ECT måste inrapporteringen bli bättre, säger Anders Tegnell.

Trots att det finns data om ECT-behandlingar i de flesta landsting har uppgifterna inte rapporteras in till patientregistret. Sedan 2008 finns ett regionalt kvalitetsregister i Örebro som täcker sju sjukhus i Mellansverige och har ett befolkningsunderlag på drygt 1,2 miljoner människor. Där redovisades år 2009 att 441 patienter behandlats med ECT. Socialstyrelsens enkätundersökning av den psykiatriska öppenvården samma år visar att ungefär två procent av patienterna behandlats med ECT.

Biverkningar och åtgärder

Risken för biverkningar i samband med ECT kan bero på flera faktorer, bland annat hur behandlingen utförs. Patientens grundsjukdom kan i sig också medföra olika typer av minnesstörningar. Under 2009 hade Socialstyrelsen totalt nio ärenden som gällde skador kopplade till ECT-behandling. Inom landstingens patientförsäkring noterades 71 avgjorda ärenden under 2007- 2009, där majoriteten handlade om tandskador. Sex ärenden berörde minnessvårigheter.

Socialstyrelsen vidtar nu en rad åtgärder för att förbättra ECT-vården. Under 2010 ska en vägledning utarbetas för att tydliggöra vårdgivarnas skyldighet att erbjuda patienten stöd och rehabilitering vid minnesstörningar. Rutiner måste också finnas för att informera patienterna och samverka med andra vårdgivare. Tillsammans med företrädare för patienter och brukare kommer Socialstyrelsen att ta initiativ till att utveckla patientinformationen om ECT. Myndigheten fortsätter också att påtala vårdgivarnas skyldighet att rapportera in ECT-behandlingar till patientregistret, samtidigt som ett arbete pågår med att utveckla registret.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Ladda ner eller beställ

ECT-behandling – en pilotstudie

Mer hos oss

Psykisk hälsa