/
/
/

Nationella riktlinjer för beroendevård revideras

den 6 november 2013 kl. 09:00 Debattartikel

Debattreplik av Maria Branting, projektledare för uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och Ulf Malmström, utredare, samordnare av ANDT-frågor i Läkartidningen den 6 november 2013.

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om sådan behandling som går under namnet läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LARO).

Föreskrifterna (SOSFS 2013:10 och 2009:27), som bland annat innehåller uppgifter om tillämpningsområde, definitioner och verksamhet, reglerar läkemedelsassisterad behandling för personer som har ett dokumenterat opiatberoende under minst ett år. Föreskrifterna utarbetades i huvudsak med heroinberoende i fokus. 

Mot bakgrund av problem med tolkning och tillämpning av förskrifterna, och eftersom nya missbruksmönster har utvecklats, beslutade Socialstyrelsen tidigare i år att inleda en översyn av förskrifterna. Inom ramen för översynen genomförs bland annat en hearing för att fånga upp synpunkter från brukare och profession. Översynen beräknas vara klar under 2014. 

Det pågår också en revidering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen; 2007).

I revideringen granskas och uppdateras underlaget för rekommendationer för olika behandlingsinterventioner, däribland läkemedelsassisterad behandling. En preliminär version av riktlinjerna kommer att publiceras i slutet av mars 2014.

Kontakt

Maria Branting
075-247 38 32

Ulf Malmström
075-247 32 55