/
/
/

”ICHOM slår in öppna dörrar”

den 5 november 2012 kl. 00:00 Debattartikel

Debattreplik av generaldirektör Lars-Erik Holm och avdelningschef Petra Otterblad Olausson i Dagens Nyheter den 5 november 2012.

Tre företrädare för den nya organisationen ICHOM skriver på DN-debatt (4/11-2012) att amerikanska erfarenheter visar att öppna kvalitetsjämförelser kan förbättra vårdkvaliteten. Lite känns det som om författarna slår in öppna dörrar eftersom vi i Sverige för länge sedan dragit denna slutsats. Om ett par veckor, 27 november, publiceras för sjunde gången öppna jämförelser av den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitet, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

I Sverige har det gjorts öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet sedan 2006. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting publicerat dessa jämförelser. Vi har på den nationella nivån sedan länge tagit klivet från en rapportering av enbart kostnader till en rapportering av kvalitet och resultat utifrån flera olika dimensioner. Vi har särskilt lyft de områden som författarna efterfrågar, som resultat för överlevnad och komplikationsgrad efter insjuknande i olika diagnosgrupper.

I år publiceras 175 indikatorer som jämför kvalitet och kostnader mellan landsting och i många fall sjukhus. Förutom den årliga hälso- och sjukvårdsrapporten presenterar vi strax innan jul öppna jämförelser av den hälsoinriktade hälso- och sjukvården och i juni nästa år öppna jämförelser om läkemedel. Inom socialtjänsten redovisar vi öppna jämförelser inom sju verksamhetsområden.

Socialstyrelsen arbetar även med internationella jämförelser inom ramen för OECD och NOMESKO. Det finns dock ett antal problem med internationella jämförelser då det är svårt att åstadkomma helt jämförbara data mellan länder.

Att öppet redovisa kvalitet och effektivitet inom svensk hälso- och sjukvård är nödvändigt för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård av hög och jämn kvalitet i hela landet. Vi delar författarnas uppfattning att detta driver på kvalitetsförbättringar. Den rapport som kom förra året visar att den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006, samtidigt som skillnaderna mellan landstingen på flera områden minskat.

Resultaten har genom åren förbättrats för merparten av de indikatorer som har jämförts över tid. Det finns dock fortfarande en betydande ojämlikhet i form av skillnader både geografiskt och mellan könen och olika samhällsgrupper. Det är därför av vikt att de öppna jämförelserna även fortsatt publiceras som en del i det nationella arbetet med att förbättra sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Vi välkomnar också ett ökat engagemang från akademin – arbetet ska vila på evidens och beprövad erfarenhet och här har forskningen en viktig roll.

Öppna jämförelser är en central del i arbetet med att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Det är också en viktig demokratifråga att öppet redovisa hur skattepengarna används. Allmänheten, både som medborgare och patienter, får information om verksamheterna och därmed också förbättrade förutsättningar för ansvarsutkrävande.

Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen
Petra Otterblad-Olausson, avdelningschef, Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Dagens Nyheter.

Repliken är ett svar på debattartikeln ”Låg kvalitet och fel utbud risk i marknadsstyrd vård” av Martin Ingvar, Stefan Larsson och Michael Porter.

Kontakt

Lars-Erik Holm
generaldirektör
075-247 30 00

Petra Otterblad Olausson
avdelningschef
075-247 30 00

Presstjänsten
075-247 30 05