Informationsöverföring och kommunikation

Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde i vården. Det kan både handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient.

Brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient

Om en patient inte blir informerad eller missförstår den information som ges om vård och behandling kan det medföra risker för patientsäkerheten. Patienten kanske tar sina läkemedel på fel sätt eller avstår från att söka vård igen vid försämring av sitt tillstånd. En viktig säkerhetsåtgärd är därför att varje patient får information som han eller hon förstår och kan ta till sig, och att ansvarig vårdpersonal följer upp att patienten eller patientens företrädare verkligen uppfattat det som sagts.

 

Brister i informationsöverföring mellan aktörer i vården

Det finns också stora risker för patientsäkerheten om det brister i informationsöverföringen mellan de olika yrkesutövare som deltar i vårdprocessen kring en patient. Det kan handla om kommunikationen i vårdteamet kring patienten och kommunikationen mellan olika vårdlag, vårdenheter och vårdgivare. Det handlar även om informationsöverföring i form av remisshantering, provsvarshantering och journaldokumentation.

 

Remisshantering, provsvarshantering och journaldokumentation

Remisser som hamnar fel, provsvar som kommer bort eller journalanteckningar som inte skrivs ut i tid innebär väl kända risker som kan leda till fördröjd, felaktig eller utebliven vård. Tydliga rutiner för registrering och bevakning av inkomna och utskickade remisser har visat sig vara viktiga faktorer för en säker remisshantering, och har därför reglerats genom föreskrifter om remisshantering från Socialstyrelsen.

 

Med utgångspunkt från en processkartläggning och riskanalys kan säkra och verksamhetsanpassade rutiner utformas också för annan informationsöverföring i vårdkedjan, till exempel provsvarshantering och journaldokumentation. Datoriseringen av journaler, provsvarshantering och remisshantering ger förutsättningar för en smidig, snabb och ändamålsenlig informationsöverföring av patientuppgifter. Men systemen måste också vara säkra och användarvänliga, annars uppstår nya risker. I samband med upphandling och införande av olika datasystem måste riskanalyser av systemen göras utifrån ett användarperspektiv.

 

Patienter som pendlar mellan olika vårdgivare

Speciellt stora utmaningar vad gäller information och kommunikation finns när det gäller patienter som pendlar mellan olika vårdgivare. Många äldre eller kroniskt sjuka och funktionsnedsatta kan exempelvis ha vårdkontakter både inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård, och tidvis även vårdas inom akutsjukvården. För att vårdkedjan ska fungera och patientens säkerhet ska kunna garanteras krävs att kommunikationen mellan olika vårdgivare fungerar.

 

Modell för säker kommunikation och informationsöverföring

Som stöd för en säker informationsöverföring mellan vårdpersonal och patient och mellan olika vårdlag och vårdenheter kan man använda en strukturerad modell för informationsöverföring och kommunikation. Ett exempel på en sådan modell är SBAR som används för att förmedla information mellan olika arbetsskift och vårdenheter, för att minimera risken för missförstånd.