Riskområden i hälso- och sjukvården

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska identifiera sina egna risker och arbeta förebyggande för en hög patientsäkerhet i verksamheten.

Olika verksamheter har olika risker som man måste arbeta med att förebygga och åtgärda. Det finns flera studier som visar att vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sin sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador.

Bristande kommunikation mellan personal och patient och mellan personal i olika delar av vårdkedjan är en känd risk inom hälso- och sjukvården liksom psykiska vårdskador som kan drabba patienter som upplever sig kränkta av vården.

Alla vårdgivare ska arbeta systematiskt med ledningssystem för att öka patientsäkerheten. I detta arbete ingår att agera för att åtgärda kända risker i verksamheten och dra lärdom av de erfarenheter som finns när det gäller effektiva förebyggande åtgärder.

Mer information om arbetet med förebyggande systematiskt arbete finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).