/
/
/

Säker läkemedelsanvändning

En av tio patienter på de medicinska klinikerna i Sverige behöver sjukvård på grund av olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling.

Förutom mycket lidande för patienterna medför felaktig läkemedelsbehandling också onödiga kostnader för sjukvården. Ett sätt att öka patientsäkerheten kan vara att förbättra tillgången till strukturerad information om ordinationsorsak.

Webbutbildningar

Socialstyrelsen har tagit fram flera webbutbildningar inom området läkemedel.

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan bland annat förhindra att patienter tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra negativt eller orsakar biverkningar.

I Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9) delas läkemedelsgenomgångar in i enkla respektive fördjupade.

Nedan presenterar vi enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar samt läkemedelsberättelser som är effektiva verktyg för att bygga upp säkrare rutiner för läkemedelshantering.

Enkel läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång syftar till att kartlägga en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel, kontrollera om läkemedelslistan är korrekt, samt bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Enkla läkemedelsgenomgångar ska erbjudas patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel, samt patienter som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

En enkel läkemedelsgenomgång innehåller följande moment:

 • Kartläggning av aktuell läkemedelsanvändning.
 • Kontroll av om patientens läkemedelslista är korrekt.
 • Bedömning av om patientens läkemedelsterapi är ändamålsenlig och säker.
 • Dokumentation och kommunikation av vidtagna och fortsatta åtgärder.
 • Uppdatering av läkemedelslistan.

Eventuella läkemedelsrelaterade problem som konstateras vid den enkla läkemedelsgenomgången och som går att lösa direkt ska åtgärdas. Patienten ska därefter informeras om vilka åtgärder som har vidtagits och orsakerna till dessa samt få en uppdaterad läkemedelslista.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem. En fördjupad läkemedelsgenomgång är en systematisk bedömning och omprövning av varje ordinerat läkemedel utifrån patientens hälsotillstånd och behov, i syfte att uppnå en ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling.

En fördjupad läkemedelsgenomgång innehåller följande moment:

 • Samla in uppgifter som omfattar aktuell läkemedelslista, uppgifter om läkemedelsrelaterade problem, aktuellt hälsotillstånd inklusive diagnoser, aktuella laboratorie- och mätvärden samt symptom och tecken.
 • Systematisk bedömning och omprövning av varje ordination, med avseende på bland annat indikation för läkemedlet, behandlingseffekt, dosering i förhållande till fysiologiska funktioner, biverkningar och läkemedelsinteraktioner.
 • Ändringar i ordinationer och andra åtgärder.
 • Dokumentation och kommunikation om fortsatta åtgärder.

En läkare ska ansvara för såväl en enkel som en fördjupad läkemedelsgenomgång och ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Möjligheten att åtgärda problemen ökar om personer som känner till patientens aktuella hälsotillstånd, symtom och eventuella tecken på läkemedelsrelaterade problem deltar, till exempel sjuksköterska och personal i sjukvård och äldreomsorg. Deras medverkan är särskilt viktig när patienten inte sköter sin medicinering själv, och i synnerhet om han eller hon av olika skäl inte kan redogöra för sin situation.

En enkel läkemedelsgenomgång förutsätter att patienten själv är närvarande för att bidra med information om vilka läkemedel han eller hon är ordinerad, vilka läkemedel han eller hon använder samt eventuella läkemedelsrelaterade problem. En fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs lämpligen också i samråd med patienten. Om patienten begär det eller inte själv kan lämna uppgifterna vid en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång, sker den om möjligt i samråd med närstående.

Läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelser ska ingå i utskrivningsmeddelandet efter en sjukhusvistelse, för att förbättra kommunikationen mellan sjukhusvården och primärvården. Av läkemedelsberättelsen ska framgå vilka förändringar som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling under vårdtiden och orsaken till ändringarna. Läkemedelsberättelsen ges till patienten och skickas också till nästa vårdgivare, exempelvis kommunen eller primärvården.

En läkemedelsberättelse ska innehålla uppgifter om:

 • Vilka ordinationer som har ändrats.
 • Vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vidtagits.
 • Orsakerna till de vidtagna åtgärderna.
 • Målen för läkemedelsbehandlingen.
 • När en uppföljning av behandlingen ska göras och vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen.

Läkemedelsberättelsen ska också innehålla en uppdaterad läkemedelslista

Fortsatt arbete

Som ett led i arbetet med den nationella läkemedelsstrategin har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur och när läkemedelsgenomgångar för äldre och multisjuka personer ska genomföras för att ge bästa möjliga effekt. Vi ska enligt detta uppdrag även utveckla sätt att mäta och följa upp läkemedelsgenomgångar, till exempel med hjälp av myndighetens hälsodataregister.

Studien Äldre med regelbunden medicinering – antalet läkemedel som riskmarkör är ett exempel på hur en sådan analys av äldres läkemedelsanvändning kan se ut.

Kontakt

Eva Nyman
075-247 37 80

Utbildningar och konferenser

Webbutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre

Webbutbildning Läkemedelsbehandling av äldre

Webbutbildning: Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

Mer hos oss

Risker med läkemedel

Mer hos andra

Seniormedicin.se ger fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi.