/
/
/

Förebygga fallskador

Många patienter och vårdtagare har en ökad risk att råka ut för en fallskada. Muskelsvaghet, syn- och hörselnedsättning, försämrad gångförmåga och vissa typer av läkemedel är några riskfaktorer.

Varje verksamhet som vårdar patienter med risk för falla ska ha rutiner för att så snart som möjligt bedöma risken och vilka åtgärder som bör sättas in. Rutinerna ska omfatta både medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder.

Fallprevention inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

  • Bedöm en patients eller vårdtagares risk att falla inom ett dygn efter inläggning på sjukhus eller inflyttning i särskilt boende.
  • Identifiera riskpersoner med hjälp av olika riskbedömningsinstrument. Patienter som tidigare fallit är alltid i riskzonen för att falla igen.
  • Använd riskbedömningen till en individuell vårdplanering, inriktad på att förebygga fall. Flera typer av insatser samtidigt har visat sig vara mest effektivt.
  • Informera patienten och närstående om riskbedömningen och vilka förebyggande åtgärder som planeras. Patientens egna synpunkter och erfarenheter ska efterfrågas. 
  • Följ upp och utvärdera insatserna.

Exempel på fallförebyggande åtgärder

Exempel på effektiva fallförebyggande åtgärder kan vara att kontrollera vårdtagarens medicinering, prova ut gångstöd eller synhjälpmedel samt aktivering och gångträning. Det kan också vara anpassning av omgivande miljö, som bättre belysning och ändrad placering av möbler. Anpassning av omgivningen får dock aldrig vara den enda åtgärden för att förebygga fallolyckor. Äldre personer faller ofta vid gång på plan yta utan att yttre faktorer inverkar.

Fallolyckor samt genomförda riskbedömningar ska dokumenteras och sammanställs både på individ- och enhetsnivå. Det ska gå att följa upp riskmönster och resultat av åtgärder för den enskilda patienten. Man ska också kunna följa upp risksituationer och fallfrekvens för enheten i sin helhet. På grundval av utvärderingen kan åtgärder och rutiner för att förebygga fallolyckor förbättras och utvecklas.