Möjlig donator

För att bli aktuell som organdonator måste man avlida på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. För vävnadsdonation gäller andra förutsättningar än för organdonation eftersom vävnader inte behöver vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara.

Krav för att organ- och vävnadsdonation ska vara möjlig

  • Döden måste vara fastställd av läkare.
  • Organen och vävnaderna måste uppfylla de medicinska kraven för donation.
  • Samtyckesreglerna måste vara uppfyllda.
  • Den medicinskt ansvarige läkaren för verksamheten ska besluta att ett donationsingrepp får genomföras. Denna rätt kan delegeras. (Se § 12 Transplantationslagen.)

Förutsättningar för vävnadsdonation

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara. Det innebär att även de patienter som avlider på andra ställen än på en intensivvårdsavdelning kan komma ifråga som vävnadsdonatorer. Hälso- och sjukvården har också längre tid på sig att ta tillvara vävnader.

Faktorer som kan hindra donation av organ och vävnader

Det finns flera faktorer som gör att en donation inte är möjlig. Utöver de medicinska kraven på organen och vävnaderna, ska också hänsyn tas till sådana omständigheter, händelser och beteenden som kan innebära risk för smitta eller sjukdom som kan överföras via donerat biologiskt material till mottagaren.

För att identifiera risker hos en avliden donator ska relevanta uppgifter hämtas in från den avlidnes patientjournal, genom intervju med den avlidnes ansvarige läkare och med nära anhörig samt genom eventuellt obduktionsprotokoll. Den tilltänkta donatorns kropp ska även genomgå de undersökningar som krävs för att upptäcka eventuella hinder för donation. Anhöriga ska informeras om detta förfarande och hänsyn ska tas till sorg och det stöd som de anhöriga kan tänkas behöva.

Faktorer som kan innebära risk att överföra smitta eller sjukdom är först och främst sjukdom hos donator (där ingår tumör- och virussjukdom), sexuellt beteende, resvanor, geografiskt ursprung, längre vistelse i annat land, injektionsmissbruk, olyckshändelser, vaccinationer och intag av läkemedel samt vissa medicinska och icke medicinska ingrepp.

Uppgifterna om den tilltänkta donatorn ska hämtas in av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för arbetsuppgiften (SOSFS 2009:30).

Även äldre personer kan donera organ och vävnader

Det finns inga absoluta åldersgränser för donatorn. Även personer över 80 år kan donera välfungerande organ. Den individuella, medicinska prövningen av organens och vävnadernas skick avgör vilka organ och vävnader som kan tas tillvara.

Transplantationskoordinator ska alltid kontaktas

En transplantationskoordinator ska kontaktas när en möjlig organdonator har identifierats. Jourhavande transplantationskoordinator kontaktas ibland redan innan döden är fastställd, och blir därmed uppmärksammad på att patienten eventuellt kan bli aktuell som donator.