Om organ- och vävnadsdonation

Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige. Omkring 200–270 personer avlider under sådana omständigheter att organdonation är möjlig. Till skillnad från organdonation är vävnadsdonation möjlig vid de flesta dödsfall.

Organdonation

I Sverige genomförs cirka 700 organtransplantationer varje år i Sverige. De organ som transplanteras är njure, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. Dessutom transplanteras cell-öar från bukspottkörteln.

Njure samt bit av lever går att donera från en levande givare. Ungefär en tredjedel av njurdonationerna kommer från levande givare. När det gäller levern rör det sig endast om några få procent.

För att kunna bli aktuell som organdonator måste man avlida medan man vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning.

Vävnadsdonation

Av de drygt 1 000 vävnadstransplantationer som utförs i Sverige varje år är transplantation av hornhinnor och hjärtklaffar de mest förekommande men även hud, benvävnad, hörselben och sclera (ögonvita) kan transplanteras.

När får organ och vävnader tas tillvara?

När en person avlider under sådana omständigheter att donation är möjlig utreder hälso- och sjukvården den avlidnes inställning till donation. Detta görs genom samtal med närstående, kontroll av donationskort och sökning i donationsregistret.

De närstående kan inte motsätta sig den avlidnes vilja om den avlidne under sin livstid gett sitt medgivande till donation. Detsamma gäller motsatsen, om den avlidne motsatt sig donation får donation inte ske. Närståendes vetorätt gäller endast om den avlidnes vilja är okänd.

 

Organ och vävnader får tas tillvara:

  • i de fall den avlidne uttryckligen gett sitt medgivande till donation
  • i de fall en donation står i överensstämmelse med den avlidnes inställning
  • i de fall den avlidne inte motsatt sig donation under sin livstid.

Organ och vävnader får inte tas tillvara:

  • i de fall den avlidne uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid
  • i de fall den avlidens vilja är okänd och de närstående använder sin vetoträtt och säger nej till donation
  • i de fall den avlidnes inställning till donation är okänd och närstående har olika uppfattningar i frågan.

Anonymitet råder

Sekretesslagen skyddar såväl donatorns som mottagarens identitet. Varken donatorns anhöriga eller mottagaren får kännedom om varandra.

Transplantationsenheter

I Sverige finns fyra transplantationsenheter som ansvarar för organtransplantation:

  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  • Universitetssjukhuset i Skåne

På enheterna finns specialutbildade sjuksköterskor som fungerar som transplantationskoordinatorer. De ansvarar bland annat för samordningen vid organdonation och transplantation.