Närståendebegreppet

Med begreppet närstående avses i första hand familjen eller andra nära anhöriga. Vanligtvis finns det uppgifter i patientens journal om vilka personer som ingår i kretsen av närstående.

Med begreppet närstående brukar man i första hand avse:

  • make och maka
  • sammanboende
  • registrerad partner
  • barn, föräldrar, syskon
  • far- och morföräldrar
  • makes barn som inte är ens eget
  • nära vän
  • god man

Det kan finnas fall där en nära släkting, som den avlidne sedan lång tid inte haft någon kontakt med, inte bör betraktas som närstående.

I allmänhet kan hälso- och sjukvårdspersonalen utgå från att till personkretsen hör till exempel en person som följt en skadad eller avliden till sjukhuset och som inte gjort det som ett tjänsteåliggande eller motsvarande förhållande.