/
/

Om donationsregistret

Till donationsregistret kan allmänheten anmäla sin inställning till att donera organ och vävnader efter sin död. Registret används av ett begränsat antal personer inom hälso- och sjukvården då en person har avlidit på så sätt att organ- eller vävnadsdonation är möjlig.

Så används donationsregistret

När en person avlider under sådana omständigheter att donation är möjlig, utreder hälso- och sjukvården den avlidnes inställning till donation. Det görs genom sökning i donationsregistret, samtal med närstående samt kontroll av donationskort. Läs mer om vad som gäller för när organ och vävnader får tas tillvara på sidan Om donation.

Sökning i registret får endast göras då en person är konstaterat avliden. Det är inte tillåtet att söka på nu levande personer för att ta reda på personens inställning till donation. När en sökning har gjorts ska en utskrift av uppgifterna bifogas till den avlidnes journal. Det gäller oavsett om sökningen har gett träff eller inte.

Behörighet till donationsregistret

Donationsregistret är sekretessbelagt och reglerna kring vem som får tillgång till det är restriktiva. Endast ett fåtal personer inom hälso- och sjukvården, Rättsmedicinalverket och vävnadsbanker i Sverige har tillgång.

Det är Socialstyrelsen om ansvarar för donationsregistret. Den personal vid Socialstyrelsen som administrerar registret har också personlig behörighet. All aktivitet i registret loggas och Socialstyrelsen gör regelbundna kontroller av loggarna.

Alla som hanterar uppgifterna i registret har tystnadsplikt.

Arbetar du med donation och transplantation och anser att du behöver tillgång till donationsregistret? Skicka då en förfrågan till donationsregistret@socialstyrelsen.se.

Anmälan till donationsregistret

En anmälan till donationsregistret har samma värde som ett ifyllt donationskort eller att ha meddelat sina anhöriga. Cirka 1,5 miljoner personer i Sverige har för närvarande registrerat sig.

Anmälan till donationsregistret kan göras både digitalt och skriftligt. Det finns fyra svarsalternativ:

  • Ja till donation av organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ändamål.
  • Ja till endast transplantation av organ och vävnader.
  • Nej, ingen donation av organ och vävnader.
  • Att man inte längre vill vara med i donationsregistret och därför vill stryka alla uppgifter som finns.

Definition av begreppet Annat medicinskt ändamål

Med annat medicinskt ändamål menas medicinska forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre behandling för olika sjukdomar. Det kan till exempel vara behandling vid diabetes och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Annat medicinskt ändamål kan också omfatta kvalitetssäkring och utbildning av behandlingsmetoder, till exempel för olika operationstekniker.

Forskningsprojekten måste alltid vara godkända av en etisk kommitté. Proverna som tas är vanligen mindre vävnads-, blod- och cellprover. I sällsynta fall kan organ ingå i medicinska forskningsprojekt, men bara när det inte finns möjlighet till transplantation.

Annat medicinskt ändamål ska inte förväxlas med donation av hela kroppen för medicinsk undervisning.

Lagstiftning

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandlingen av de personuppgifter som finns i donationsregistret. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 25 kap. 16 § beskriver att sekretess av uppgifterna i donationsregistret råder.