/
/

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil med resultat från enkätundersökningen 2017.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultatet

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Det är få kommuner som har aktuella överenskommelser om samverkan med externa aktörer. För enskilda som har behov av samordnade insatser från flera aktörer är samverkan central. Inom våldsområdet finns flera viktiga samverkansaktörer. Sammantaget visar resultaten att det skett en positiv utveckling då flera kommuner samverkar med akutmottagningar, 20 procent. Kommunerna samverkar i störst utsträckning med kvinnojourerna, 33 procent. Andelen kommuner som samverkar med vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, primärvården och polisen ligger stabilt, någonstans mellan 20-25 procent. För dessa områden behöver samverkan generellt utvecklas och förbättras.
  • Fler kommuner behöver utarbeta en skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Årets resultat visar att det fortfarande är få kommuner som har en sådan utarbetad rutin, 14 procent.
  • Det är få kommuner, endast 9 procent, som systematiskt följer upp resultaten av insatser till enskilda, sammanställer dem på gruppnivå och använder dem för att utveckla verksamheten.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av våld i nära relationer. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).