/
/

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete med våld i nära relationer. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil, dels i en powerpoint-presentation.

Genom jämförelseverktyget kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige. Excelfilen innehåller resultat per kommun, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

 

Användarguide för att tolka resultatet

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

  • Det är få kommuner som systematiskt följer upp insatser till enskilda, sammanställer på gruppnivå och som använder resultaten för att utveckla verksamheten (11 procent).
  • För enskilda som har behov av samordnade insatser från flera aktörer är extern samverkan centralt. Inom våldsområdet finns flera viktiga samverkansaktörer. Kommunerna samverkar i störst utsträckning med kvinnojourer (32 procent). Andelen kommuner som samverkar med akutmottagningar är däremot låg (14 procent). Samverkan med till exempel polis och psykiatrin är generellt låg och behöver utvecklas och förbättras.
  • Runt hälften av alla kommuner (45 procent) har genomfört en kartläggning av antalet våldsutsatta vuxna i kommunen. För att öka kännedomen om vuxna som utsätts för våld av närstående är det nödvändigt att fler kommuner genomför kartläggningar på området.
  • Informationen på kommuners webbplatser i olika format kan förbättras. Resultatet visar att cirka 60 procent av landets kommuner har information som innebär att enskilda kan få en text uppläst (så kallad talad information). Andelen kommuner som har så kallade lättlästa texter på webbplatsen är däremot betydligt lägre (22 procent).
  • Fler kommuner behöver utarbeta en rutin för hur personalen inom socialtjänstens delverksamheter ska agera vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av våld i nära relationer. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).