Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Om öppna jämförelser

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Filmer om öppna jämförelser
Personer från Jönköping, Örebro och Jämtlands län berättar hur kommunerna använder öppna jämförelser för verksamhetsutveckling. Se filmerna här.

Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Öppna jämförelser kan användas som underlag för politiska beslut på olika nivåer och som underlag för kommuners och landstings förbättringsarbete.

Socialstyrelsen vill att öppna jämförelser ska:

  • skapa öppenhet och förbättrad insyn i offentligt finansierad vård och omsorg
  • ge ett underlag för förbättring, uppföljning, analys och lärande i verksamheterna
  • initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet och effektivitet
  • ge underlag för ledning och styrning
  • utgöra del i information och underlag för vård- och omsorgsval.

Läs ett policydokument som beskriver vad en öppen jämförelse är.

Öppna jämförelser finns inom många områden

Socialtjänst

– Ekonomiskt bistånd (sedan 2011)
– Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (sedan 2012)
– Missbruks- och beroendevården (sedan 2009)
– Sociala barn- och ungdomsvården (sedan 2010)
– Socialtjänstens krisberedskap (sedan 2016)
– Stöd till personer med funktionsnedsättning (sedan 2010)
– Våld i nära relationer (sedan 2012, hette före 2016 Stöd till brottsoffer)
– Äldreomsorg och hemsjukvård (sedan 2010)

 

Hälso- och sjukvård

 

– Folkhälsa (sedan 2014)
– Hälso- och sjukvård (sedan 2006)
– Jämlik vård (sedan 2013)
– Läkemedel (sedan 2013)

Dessutom har Socialstyrelsen gjort några tematiska rapporter; cancersjukvård (2011), hälsoinriktad hälso- och sjukvård (2012) samt Öppna jämförelser och utvärdering, Vård och omsorg om placerade barn (2013).

Alla öppna jämförelser finns på www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser

 

Öppna jämförelser beskriver inte allt

 

De uppgifter som presenteras i öppna jämförelser beskriver inte hela socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt att resultaten bedöms och analyseras regionalt och lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för god kvalitet eller en bra omsorg i enskilda fall. Informationen behöver kompletteras med andra underlag för att ge en mer heltäckande bild.

 

Öppna jämförelser görs i samverkan

 

Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag.

Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården tas fram i samverkan mellan SKL och Socialstyrelsen. För vissa rapporter sker även samverkan med andra aktörer, till exempel Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten.

 

Närliggande uppdrag som Socialstyrelsen genomför

 

Socialstyrelsen genomför årligen tre ytterligare uppdrag som angränsar till öppna jämförelser. Dessa uppdrag genomför vi inte med andra aktörer.

 

  • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell undersökning där alla äldre över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får.  
  • Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas inför val av hemtjänst eller äldreboende.
  • Kostnadsmått inom socialtjänsten visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.