/
/

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården

Här kan du jämföra resultat av kommunernas och landstingens arbete inom missbruks- och beroendevården.

Resultat

Resultat per kommun, län och riket för enkätundersökningen

Resultat per kommun, län och riket. Resultaten bygger på enkätundersök-ningen från 2016. Excelfilen kan laddas ned för egen bearbetning. 

Nationella resultat för enkätundersökningen

Powerpoint-presentation med nationella resultat och de indikatorer som går att jämföra mellan socialtjänstens olika verksamhetsområden. Resulta-ten bygger på enkätundersökningen från 2016.

Några resultat i korthet

Kommuner:

  • Drygt hälften (52 procent) av kommunerna har en överenskommelse med landstinget innehållande gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning samt rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och landstingens personal.
  • Nästan alla kommuner (96 procent) anger att de kan erbjuda minst en behandlingsinsats som är rekommenderad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Av dem är återfallsprevention den enskilt vanligaste insatsen som kan erbjudas i nio av tio kommuner.
  • Brukarstyrd brukarrevision är ett sätt att ta tillvara brukares erfarenheter och ge brukare inflytande. Det är få kommuner som arbetar med detta. 14 procent av kommunerna har genomfört en sådan brukarrevision.
  • Det är bara 15 procent av kommunerna som använder standardiserade bedömningsmetoder vid uppföljning av enskildas insatser. Det är också få kommuner som använder resultat från systematisk uppföljning till att utveckla verksamheten.  

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt från enkätundersökningen har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat för kommuner av Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).