/
/

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården

Här kan du jämföra resultat av kommunernas och landstingens arbete inom missbruks- och beroendevården. Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i ett webbaserat jämförelseverktyg, dels i en excelfil med resultat från 2017 års enkätundersökning.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt från enkätundersökningen har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Med samordning i enskilda ärenden avses koordination av resurser och arbetsinsatser mellan olika områden inom socialtjänsten för att få högre kvalitet och större effektivitet. En stor del av kommunerna, 69 procent, har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården. Aktuell rutin för samordning med social barn- och ungdomsvård är 59 procent, äldreomsorg 35 procent och socialpsykiatri 54 procent. Aktuell rutin för samordning med LSS (barn och vuxna) är 37 procent.
  • För enskilda som har behov av samordnade insatser från flera aktörer är samverkan central och kan utgöra ett stöd för handläggarna och för att samverkan ska fungera på bästa sätt. Samverkan mellan olika aktörer är viktigt för individen och är en viktig aspekt kopplat till brukarinflytande och kan motverka att personer faller mellan stolarna. Det är 56 procent av kommunerna som har en överenskommelse med landstinget innehållande gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning samt rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och landstingens personal.
  • Systematisk uppföljning är ett fortsatt utvecklingsområde då det är få kommuner som arbetar med detta. Inom området missbruk är det 6 procent av kommunerna som har använt resultat från systematisk uppföljning, det vill säga sammanställt resultatet på gruppnivå, gällande gruppen enskilda som bor med barn. Motsvarande resultat för gruppen unga vuxna är 9 procent. För enskilda som är 65 år och äldre och de som har kontakt med beroendevård/psykiatri är det 7 procent. Det är i sammanhanget här positivt att uppföljning utifrån standardiserade bedömningsmetoder har ökat.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. Användarguden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).