/
/

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom missbruks- och beroendevården. En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Resultat

Resultaten av de öppna jämförelserna presenteras dels i en excelfil, dels i en powerpoint-presentation.

Excelfilen innehåller resultat per kommun, län och riket. Den kan laddas ned för egen bearbetning. Powerpoint-presentationen innehåller nationella resultat och indikatorer som gör det möjligt att jämföra olika verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Några resultat i korthet

  • Drygt hälften (52 procent) av kommunerna har en överenskommelse med landstinget innehållande gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning samt rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och landstingens personal.
  • Nästan alla kommuner (96 procent) anger att de kan erbjuda minst en behandlingsinsats som är rekommenderad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Av dem är återfallsprevention den enskilt vanligaste insatsen som kan erbjudas i nio av tio kommuner.
  • Brukarstyrd brukarrevision är ett sätt att ta tillvara brukares erfarenheter och ge brukare inflytande. Det är få kommuner som arbetar med detta. 14 procent av kommunerna har genomfört en sådan brukarrevision.
  • Det är bara 15 procent av kommunerna som använder standardiserade bedömningsmetoder vid uppföljning av enskildas insatser. Det är också få kommuner som använder resultat från systematisk uppföljning till att utveckla verksamheten.
  • I år efterfrågas för första gången om kommunen har en aktuell rutin för hur personalen ska hantera skyddade personuppgifter, 74 procent av kommunerna saknar sådana rutiner.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2016.

Indikatorer baserade på registerdata

Nedan redovisas resultat för åtta registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå. Indikatorerna avser bland annat läkemedelsuttag, återinskrivning och dödlighet bland personer med missbruks- och beroendediagnoser. Nya resultat kommer att publiceras under hösten 2016.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Observera att dessa resultat inte kan jämföras med resultaten för år 2016. Det beror på att insamlingssättet av data, frågorna till kommuner och stadsdelar samt flera indikatorer har ändrats.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).