Öppna jämförelser av socialtjänstens krisberedskap

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete med socialtjänstens krisberedskap. De öppna jämförelserna presenteras i en excelfil med resultat från 2017 års enkätundersökning.

Resultat från enkätundersökningen 2017

Excelfilen innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Några resultat från enkätundersökningen 2017

  • Krisberedskap avser den förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer genom åtgärder och strukturer som skapas, före, under och efter en kris. Det område där kommunerna anger att beredskap för eventuella kriser finns i högst utsträckning är inom äldreomsorgen.
  • Det är 57 procent av kommunerna som uppger att de har en plan för evakuering av äldre personer som bor i särskilt boende. Andelen kommuner som har en plan för vuxna med insatsen särskilt boende med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är 52 procent. För olika former av stödboenden samt hem för vård och boende för vuxna, är det en låg andel som har en evakueringsplan, cirka 35 procent.
  • Andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer för äldre personer som bor i särskilda boenden är 60 procent. Det är 56 procent av kommunerna som har motsvarande plan för hemtjänst.

Så här har datainsamlingen gjorts

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänsten. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).