Kostnadsmått inom socialtjänsten

Här kan du jämföra 33 kostnadsmått som visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.

Kostnadsmåtten visar kommunernas uppgifter för år 2012–2014. För många av kostnadsmåtten finns även jämförelser med år 2011 och 2010.

Stora variationer mellan kommunerna

Resultaten för samtliga kostnadsmått varierar stort mellan kommunerna. Exempelvis varierade kommunernas kostnader för frivillig institutionsvård till personer med missbruk och beroende med 550–106 750 kronor per vårddygn. Genomsnittet för riket uppgick till 3 500 kronor per vårddygn.

En viss variation är naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser.

Viktigt att kommunerna kvalitetssäkrar sina uppgifter

Uppgifterna är hämtade från registerdata och bedöms generellt vara av god kvalitet. Men det finns uppgifter i materialet som är orimliga. Socialstyrelsen uppmanar därför kommunerna att i högre utsträckning kvalitetssäkra de uppgifter som de lämnar till Statistiska centralbyråns undersökning Räkenskapssammandrag för kommuner, RS, och till Socialstyrelsens verksamhetsstatistik.

Kontrollera gärna detta för din kommun:

  • Extremvärden och orimliga uppgifter
  • Kostnader men ingen verksamhet eller vice versa
  • Inga eller mycket låga personalkostnader för ekonomiskt bistånd

    Kostnadsmått för 2015

    Arbetet med att sammanställa uppgifter för 2015 om kostnader och verksamhet pågår hos Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. Kostnadsmåtten för 2015 kommer att publiceras under hösten 2016.